Podstawowe prawidłowości pedagogiki (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Magier
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 12
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - poznanie podstawowych terminów, klasyfikacji i zagadnień z zakresu pedagogiki
C2 - nabycie umiejętności analizowania złożonych problemów edukacyjnych oraz stosowania teorii pedagogicznych do działalności wychowawczej
C3 - wykształcenie pozytywnego nastawienia do nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.
K_W12 Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych, zna podstawowe prawidłowości i zasady relacji wychowawczych, potrafi wydzielić od nich te niewychowawcze.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także systemowego ich diagnozowania i projektowania systemowych działań praktycznych.
K_U08 Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, ewaluowania, projektowania, wartościowania przyjmowanych teorii i koncepcji oraz podejmowanych działań praktycznych; potrafi zastosować podstawowe koncepcje i teorie do opisywania i systematyzowania w ich świetle działalności wychowawczej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla integralnego rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga.
Metody dydaktyczne
wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
wykorzystanie platformy e-learningowej
Treści programowe przedmiotu
1. Przedmiot pedagogiki ogólnej oraz jej miejsce w systemie nauk pedagogicznych
2. Współczesne paradygmaty nauk społecznych i pedagogiki
3. Orientacje metodologiczne w pedagogice
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) - student nie opanował minimum 50% zakresu materiału
(U) - student nie potrafi formułować konsekwencji dla praktyki wychowawczej wynikających z teorii pedagogicznych
(K) - student wykazuje obojętyność na pogłębianie wiedzy pedagogicznej

Ocena dostateczna:
(W) - student opanował od 50% do 70% zakresu materiału
(U) - student dostrzega związek między teorią a praktyką pedagogiczną i potrafi formułować podstawowe konsekwencje dla praktyki wychowawczej wynikającej z wybranej teorii pedagogicznej
(K) - student dostrzega konieczność pogłębiania wiedzy pedagogicznej

Ocena dobra:
(W) - student opanował od 70% do 90% zakresu materiału
(U) - student potrafi zdaje sobie sprawę ze związku pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną. Potrafi - przy pomocy osób trzecich - podać przykłady tego związku
(K) - student jest otwarty na zgłębianie wiedzy pedagogicznej

Ocena bardzo dobra:
(W) - student opanował od 90% do 100% zakresu materiału
(U) - student potrafi wskazać konsekwencje dla praktyki wychowawczej wynikające z przyjętej teorii pedagogicznej, jak i właściwie rozpoznać założenia teoretyczne zawarte w działalności wychowawczej
(K) - student jest otwarty na zgłębianie wiedzy pedagogicznej oraz sam szuka sposobów pomnażania tej wiedzy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe wiadomości, Kraków, Impuls 2012.
2. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1-2, Warszawa, PWN 2003.
3. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.
4. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin, RW KUL 1999.

Literatura uzupełniająca:
1. M. Łobocki. Teoria wychowania w zarysie, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.
2. M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
3. T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
4. Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, red. B. Śliwerski, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006.
5. M. Łobocki, ABC wychowania, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
6. R. Schulz. Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.
Kierunek studiów: Pedagogika (niestacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin