Metodologia badań w psychologii różnic indywidualnych w biznesie (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Martyna Płudowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Student posiada wiedzę na temat problematyki i zagadnień metodologicznych oraz badań podejmowanych przez psychologię różnic indywidualnych.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstawowych zagadnień z psychologii różnic indywidualnych.
W2 - Umiejętność rozumienia i analizowania wyników badań psychologicznych oraz ich prezentacji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student posiada wiedzę dotycząca problematyki podejmowanej przez psychologię różnic indywidualną - K_W01.
W2 - Student posiada wiedzę na temat problematyki i zagadnień metodologicznych oraz badań podejmowanych przez psychologię różnic indywidualnych - K_W01.
W3 - Student posiada podstawową wiedzę odnośnie specyfiki metod pomiaru psychologicznego w obszarze psychologii różnic indywidualnych i potrafi je umiejętnie stosować w odniesieniu do sformułowanego problemu badawczego - K_W04.
W4 - Student potrafi wskazać obszary praktycznego wykorzystania wyników własnych badań psychologicznych, w ramach psychologii różnic indywidualnych - K_W03.

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student potrafi definiować przedmiot psychologii różnic indywidualnych - K_U03.
U2 - Student posiada umiejętność analizy różnic międzygrupowych uzyskanych w analizach statystycznych i potrafi wyprowadzać praktyczne wnioski z badań własnych - K_U06.
U3 - Student umie zastosować metody pomiaru psychologiczne znajdujące zastosowanie na gruncie psychologii różnic indywidualnych - K_U09.
U4 - Student potrafi wyjaśnić ogólne prawidłowości przebiegu zjawisk będących przedmiotem własnych analiz na podstawie zgromadzonych i analizowanych danych empirycznych - K_U13.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Student jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz praktyce zawodowej psychologa - K_K02.
K2 - Student wykazuje gotowość do realizacji celów zawodowych oraz dbałość o prestiż zawodu psychologa - K_K03.
K3 - Student wykazuje krytyczną postawę wobec stosowanych metod badawczych i uzyskanych dzięki nim wyników, a także wobec różnych poglądów i praktyk w zakresie psychologii - K_K07.
K4 - Student dostrzega potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii - K_K04.
Metody dydaktyczne
Metody aktywizujące i problemowe.
Praca grupowa (dyskusja nad problemami badawczymi, sposobami analizy i interpretacji wyników badań empirycznych).
Praca indywidualna (m.in. poszukiwanie własnych tematów badawczych przez studenta, prezentacja zagadnień z literatury z zakresu psychologii różnic indywidualnych, w tym także tekstów w języku obcym).
Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie z ogólnymi celami i zasadami pisania pracy naukowej (seminaryjnej).
2. Poszukiwanie tematów.
3. Przygotowanie koncepcyjne planu pracy z metodologii badań w psychologii różnic indywidualnych.
4. Nauka podstawowych zasad redakcji tekstów naukowych z zakresu psychologii.
5. Pogłębianie zdolności gromadzenia, uporządkowania i usystematyzowania zebranego materiału naukowego w celu sporządzenia planu pracy.
6. Kształtowanie umiejętności formułowania tytułu pracy, stawiania pytań badawczych, formułowania hipotez badawczych określenia problemu badawczego, wyboru statystyk.
7. Rozwój umiejętności prezentacji dorobku teoretycznego.
8. Rozwijanie umiejętności analizowania wyników badań własnych i ich interpretacji.
9. Kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji naukowych i prezentacji własnego dorobku naukowego na forum publicznym.
10. Kształtowanie umiejętności korzystania z materiałów naukowych opublikowanych w języku obcym oraz umiejętności prezentacji raportu z badań własnych w prezentacji multimedialnej i w formie pisemnej z zakresu podejmowanej problematyki z psychologii r
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna merytorycznych i formalnych wymagań stawianych pracy z metodologii badań w psychologii różnic indywidualnych.
(U) - Student nie potrafi sformułować problemu, hipotez badawczych swojej pracy z metodologii badań w psychologii różnic indywidualnych ani przeprowadzić badań, ani podjąć wnioskowania statystycznego.
(K) - Student nie potrafi realizować określonych zadań przewidzianych programem nauczania.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna merytoryczne i formalne wymagania stawiane pracy z metodologii badań w psychologii różnic indywidualnych w stopniu minimalnym.
(U) - Student potrafi sformułować problem i hipotezy badawcze w swojej pracy z metodologii badań w psychologii różnic indywidualnych oraz podjąć badania empiryczne, ale nie potrafi prawidłowo przeprowadzić wnioskowania statystycznego.
(K) - Student potrafi realizować określone zadania przewidziane programem nauczania jedynie w stopniu dostatecznym.

Ocena dobra
(W) - Student zna merytoryczne i formalne wymagania stawiane pracy z metodologii badań w psychologii różnic indywidualnych w stopniu optymalnym.
(U) - Student potrafi z pomocą prowadzącego sformułować problem i hipotezy badawcze w swojej pracy z metodologii badań w psychologii różnic indywidualnych oraz podjąć badania empiryczne, a także przeprowadzić wnioskowanie statystyczne - jednak popełnia niekiedy błędy lub nieprawidłowo wyciąga wnioski z badań własnych.
(K) - Student potrafi realizować określone zadania przewidziane programem nauczania jedynie w stopniu optymalnym. Zna także sposoby poprawienia błędów formalnych i merytorycznych pracy - ale praktyce naukowej nie wykorzystuje w pełni posiadanej wiedzy.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagania stawiane redakcji pracy z metodologii badań w psychologii różnic indywidualnych pod względem merytorycznym i formalnym (kryterium prawidłowości układu treści według poprawności: merytorycznej, logicznej, zwięzłości i poprawności redakcyjnej, prawidłowego stosowania terminologii psychologicznej oraz umiejętności wnioskowania statystycznego).
(U) - Student potrafi bezbłędnie i samodzielnie sformułować problem i hipotezy badawcze w swojej pracy z metodologii badań w psychologii różnic indywidualnych oraz podjąć badania empiryczne, a ponadto przeprowadzić wnioskowanie statystyczne na podstawie zebranego materiału empirycznego.
(K) - Student potrafi realizować określone zadania przewidziane programem nauczania w stopniu celującym. Prawidłowo wyprowadza wnioski z badań własnych, umie wyjaśnić uzyskane ogólne prawidłowości i zastosować zdobytą wiedzę (wnioski z badań) w praktyce. Potrafi precyzyjnie komunikować posiadaną wiedzę teoretyczną oraz wyniki badań własnych przy zastosowaniu różnych technik i kanałów komunikacji. Posługuje się precyzyjnie językiem poznanych teorii w wyjaśnianiu zagadnień podejmowanych w pracy z metodologii badań w psychologii różnic indywidualnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Brzeziński, J. (1978). Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
Harasimiuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Wyd. LiberiLiberi.
Nęcki, E., Stocki, R. (1999). Jak pisać prace naukowe z psychologii. Kraków: Universitas.
Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN.
Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.
Sutek, A. (1979). Eksperyment w badaniach społecznych, Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca
Bedyńska, S., Brzezicka, A. (red.) (2007). Statystyczny drogowskaz.Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wyd. Akademica.
Brzeziński, J. (2002). Metodologia badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, s. 333-334. Gdańsk: GWP.
Ledzińska, M., Zajenkowski, M. (red.) (2009). Z badań nad pograniczem intelektu i osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
Limont, W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nęcka, E. (1994). Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.
Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.
Sękowski, A., Klinkosz, W. (red.) (2010). Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii. Lublin: TN KUL.
Sękowski, A., Siekańska, M., Klinkosz, W. (2009). On Individual Differences in Giftedness. W: L. Shavinina, L.V. (red.), International Handbook on Giftedness, pp. 467-485. New York: Springer Verlag.
Klinkosz, W., Sękowski, A. (2013). Inwentarz Motywacji Osiągnięć. Polska adaptacja LMI – Leistungsmotivationsinventar H. Schulera, G. Thorntona i A. Frintrupa. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę