Praktyka wakacyjna w systemie edukacji (praktyki) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Krzysztof Jurek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 90
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Efekty kształcenia, które należy osiągnąć w wyniku odbycia praktyki na studiach I stopnia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne:

W zakresie umiejętności:
Realizuje zlecone zadania wykorzystując podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania karierą we współczesnym społeczeństwie w perspektywie łączącej klasyczne i współczesne tendencje w naukach społecznych; K_U01
Realizuje zlecone zadania wykorzystując wiedzę do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk społecznych charakterystycznych dla doradztwa zawodowego
i doradztwa personalnego w danej instytucji; K_U02
Wykorzystuje technologie informatyczne (ICT) do opisu instytucji rynku pracy, metod i narzędzi ich pracy oraz struktury”; K_U11
W zakresie powierzonych zadań identyfikuje potrzeby pracowników, interes społeczny; uczestniczy w dialogu publicznym i konsultacjach społecznych; K_U04
W zakresie powierzonych zadań planuje i realizuje procesy związane ze społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi i psychologicznymi aspektami doradztwa kariery; K_U14

W zakresie kompetencji społecznych:
Wskazuje priorytety w kontekście multidyscyplinarności doradztwa kariery w zleconych zadaniach; K_K04
Posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się a także umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu współczesnego rynku pracy; K_K06
Samodzielnie poszerza nabytą wiedzę i korzysta z różnych form jej zdobywania i przekazu; K_K08
Rozumie znaczenie procesu doradztwa dla klientów, zachowuje się zgodnie z etyką zawodową w kontakcie z klientem; K_K10
Okazuje szacunek wobec innych osób i zrozumienie wobec różnic światopoglądowych, religijnych, kulturowych, płciowych i zawodowych;K_K07
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
brak!
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
brak!
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem