Diagnoza psychologiczna w pedagogice specjalnej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 – poznanie podstawowych zagadnień związanych z diagnozą psychologiczną w pedagogice specjalnej
C2 – poznanie specyfiki diagnozy psychologicznej różnych obszarów funkcjonowania osoby
C3 – zdobycie wiedzy na temat aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych
C4 – wdrażanie w samodzielną prezentację zagadnień związanych z przedmiotem zajęć oraz do aktywności w dyskusji
Wymagania wstępne
W1 – posiadanie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych pedagogiki i pedagogiki specjalnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i pedagogice specjalnej oraz rozumie jej źródła i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących z podstawowymi zasadami ich funkcjonowania (m.in. zasada pomocniczości)
K_W12 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice specjalnej, a w szczególności o jej problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje i metody badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody; zna specyfikę badań w środowisku osób z niepełnosprawnościami lub niedostosowaniem społecznym
K_W16 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagoga specjalnego
K_W25 Ma uporządkowaną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i pedagogiki leczniczej. Ma wiedzę o typowych dla tych obszarów nauki problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagoga specjalnego, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, dotyczących oddziaływań skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań
K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji wykluczających i integrujących osoby z niepełnosprawnościami lub niedostosowaniem społecznym; potrafi podejmować działania normalizacyjne, integracyjne, włączające i resocjalizacyjne w środowisku oraz analizować strategie działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagoga specjalnego
K_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu pedagogiki specjalnej z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, zarówno z dorobku pedagogiki specjalnej, jak i innych dyscyplin wiedzy
K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, argumentując je wybranymi teoriami, poglądami różnych autorów i własnymi doświadczeniami praktycznymi
K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagoga specjalnego
K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; potrafi rozwiązywać konkretne problemy pedagogiczne i prognozować przebieg i skutki planowanych działań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania w zakresie pedagogiki specjalnej; jest przygotowany do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w tej dziedzinie, wyraża gotowość twórczej pracy pedagogicznej
K_K08 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizowanie celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki specjalnej
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem, prezentacje multimedialne, pogadanka, praca w grupach, metody problemowe
Treści programowe przedmiotu
1. Diagnoza psychopedagogiczna – ogólne założenia teoretyczne
a) Pojęcie diagnozy – diagnoza według S. Ziemskiego, A. Podgóreckiego, E. Mazurkiewicza;
b) Etapy diagnozy;
c) Struktura diagnozy;
d) Rodzaje diagnozy.
2. Diagnoza w pedagogice – geneza i rozwój, podstawowe zasady diagnozy psychopedagogicznej.
3. Uwarunkowania procesu diagnostycznego
4. Podstawowe techniki diagnostyczne w psychologii i pedagogice
a) rozmowa i wywiad,
b) ankieta,
c) obserwacja,
d) analiza dokumentów i wytworów.
5. Główne obszary diagnozy psychopedagogicznej
a) Diagnoza środowiska wychowawczego rodziny.
b) Diagnoza dysleksji
c) Diagnoza gotowości szkolnej
d) Diagnoza zaburzeń sensorycznych
e) Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju
6. Zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
7. Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
8. Normy moralne i etyczne diagnostyki w pedagogice specjalnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uzyskanie zaliczenia obejmuje otrzymanie odpowiedniej liczby punktów za poszczególne aktywności w trakcie zajęć. Składa się na nie: obecność na zajęciach, kolokwium, referat oraz aktywność. Maksymalnie można uzyskać 35 punktów, co oznacza 100%.
Przedział procentowy ocen możliwych do uzyskania jest następujący:
85-100% - ocena bardzo dobra
75-84% - ocena dobra plus
65-74% - ocena dobra
55-64% - ocena dostateczna plus
45-54% - ocena dostateczna
poniżej 44% - ocena niedostateczna

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych zagadnień z zakresu diagnozy psychologicznej w pedagogice specjalnej
(U) - Student nie analizuje rodzajów metod i warunków diagnozy psychologicznej i ich znaczenia dla pedagogiki specjalnej
(K) - Student nie jest aktywny podczas zajęć, nie jest przygotowany do zajęć

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane zagadnienia z zakresu diagnozy psychologicznej w pedagogice specjalnej
(U) - Student potrafi analizować pewne metody i warunki diagnozy psychologicznej i ich znaczenie dla pedagogiki specjalnej
(K) - Student sporadycznie jest aktywny i przygotowany do zajęć

Ocena dobra
(W) - Student zna większość zagadnień z zakresu diagnozy psychologicznej w pedagogice specjalnej
(U) - Student potrafi analizować metody i warunki diagnozy psychologicznej i ich znaczenie dla pedagogiki specjalnej
(K) - Student systematycznie przygotowuje się do zajęć i jest aktywny, potrafi pracować w grupie

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu diagnozy psychologicznej w pedagogice specjalnej
(U) - Student potrafi analizować metody i warunki diagnozy psychologicznej i rozumie ich znaczenie dla pedagogiki specjalnej.
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną, angażuje się i inicjuje współpracę z innymi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

1. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2006.
2. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Literatura uzupełniająca
1. Głodkowska J. (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę