Metodologia badań pedagogicznych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1- Przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat nauki i sposobów jej uprawiania.
C2- Ukazanie specyfiki badań teoretycznych i empirycznych.
C3- Wprowadzenie w organizację i poszczególne etapy procesu badawczego.
C4- Wyćwiczenie umiejętności doboru i zastosowania odpowiedniej metody, technik i narzędzi badawczych do obranego przedmiotu badań.
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć pedagogiki oraz rozumienie specyfiki tej dziedziny nauki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 słuchacz zna podstawowe pojęcia metodologii nauk
K_W02 słuchacz ma elementarną wiedzę na temat badań naukowych w pedagogice
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 słuchacz umie zastosować w praktyce podstawowe pojęcia metodologii
K_U02 słuchacz umie dobrać odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze do obranego przedmiotu badań
K_U03 słuchacz umie przeprowadzić proste badania zarówno teoretyczne, jak i empiryczne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 słuchacz rozumie znaczenie badań naukowych dla praktyki pedagogicznej
K_K02 słuchacz ma świadomość etycznych implikacji badań pedagogicznych
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem
Praca w grupach
Metoda sokratyczna
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe pojęcia metodologii nauk.
2. Organizacja i etapy badania naukowego.
3. Badania teoretyczne a badania empiryczne.
4. Strategie ilościowe a strategie jakościowe.
5. Etyczne aspekty badań pedagogicznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność na zajęciach
Przygotowanie projektu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Gnitecki, Metodologia pedagogiki i metodologia badań pedagogicznych, Poznań 2007.
M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978.
M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa 2011.
A.W. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008.
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.
W. Szczęsny, Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę