Zagrożenia militarne i pozamilitarne (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Wińczysław Jastrzębski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - Ukazanie istoty bezpieczeństwa, definicji bezpieczeństwa, rodzajów zagrożeń militarnych i niemilitarnych we współczesnym świecie (globalnych, militarnych, społecznych, cywilizacyjnych)
C 2 - Przedstawienie przyczyn i skutków zagrożeń militarnych i niemilitarnych występujących w sferze bezpieczeństwa na świecie
C 3 - Prowadzenie analizy i oceny procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa w globalnym środowisku międzynarodowym
C - 4 Ukazanie roli i znaczenia organizacji humanitarnych, pokojowych instytucji międzynarodowych oraz wielkich mocarstw w utrzymaniu międzynarodowego bezpieczeństwa
Wymagania wstępne
W 1 - Umiejętność ukazania istoty bezpieczeństwa, definicji bezpieczeństwa, rodzajów zagrożeń militarnych i niemilitarnych
W 2 - Umiejętność przedstawienia przyczyn i skutków zagrożeń militarnych i niemilitarnych we współczesnym świecie
W 3 - Umiejętność dokonania oceny i analizy procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa w globalnym środowisku międzynarodowym
W 4- Umiejętność wskazania roli i znaczenia organizacji humanitarnych, pokojowych instytucji międzynarodowych oraz wielkich mocarstw w utrzymaniu międzynarodowego bezpieczeństwa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania relacji międzynarodowych - K_W02
2. Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa, globalnego, systemów bezpieczeństwa wybranych państw - K_W07
UMIEJĘTNOŚCI
1. Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. stosunków międzynarodowych - K_U01
2. Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia w przestrzeni międzynarodowej, a także identyfikować ich przyczyny - K_U06
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych - K_K02
2. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy - K_K04
3. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych - K_K05
Metody dydaktyczne
analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Istota bezpieczeństwa, definicja bezpieczeństwa, uwarunkowania bezpieczeństwa
2. Rodzaje zagrożeń militarnych i niemilitarnych (ich typy i elementy)
3. Przyczyny współczesnych zagrożeń militarnych
4. Przebieg współczesnych konfliktów militarnych
5. Skutki współczesnych konfliktów militarnych
6. Analiza i ocena procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa pod kątem zagrożeń militarnych
7. Globalne zagrożenia niemilitarne we współczesnym świecie
8. Społeczne zagrożenia we współczesnym świecie.
9. Cywilizacyjne zagrożenia we współczesnym świecie
10. Analiza i ocena procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa pod kątem zagrożeń niemilitarnych
11. Rola i znaczenie organizacji humanitarnych w przeciwdziałaniu zagrożeń militarnych i niemilitarnych
12. Rola i znaczenie pokojowych instytucji międzynarodowych w utrzymaniu międzynarodowego bezpieczeństwa
13. Rola i znaczenie wielkich mocarstw w utrzymaniu międzynarodowego bezpieczeństwa
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej zagrożeń militarnych i niemilitarnych
(U) - Student nie potrafi właściwie analizować zagadnień dotyczących zagrożeń militarnych i niemilitarnych
(K) - Student nie potrafi sformułować podstawowych problemów dotyczących zagrożeń militarnych i niemilitarnych
Ocena dostateczna
(W) - Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą zagrożeń militarnych i niemilitarnych
(U) - Student potrafi zanalizować niektóre zagadnienia dotyczące zagrożeń militarnych i niemilitarnych
(K) - Posiada podstawową wiedzę, która może być wykorzystana w praktyce
Ocena dobra
(W)- Student przysposobił większość zagadnień dotyczących zagrożeń militarnych i niemilitarnych
(U)- Student potrafi właściwie zanalizować większość zagadnień dotyczących zagrożeń militarnych i niemilitarnych
(K) - Student posiada znaczną wiedzę, która może być wykorzystana w praktyce
Ocena bardzo dobra
(W) Student zna wszystkie wymagane terminy dotyczące zagrożeń militarnych i niemilitarnych
(U) student potrafi właściwie zanalizować wszystkie zagadnienia dotyczące zagrożeń militarnych i niemilitarnych
(K) Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. M. Gawrycki i inni, Konflikty współczesnego świata, Warszawa 2008
2. R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2018
3. K. Kubiak, Wojny , konflikty zbrojne i punkty zapalne na swiecie, Warszawa, 2005
4. P. Gawliczek, J. Pawlowski, Zagrozenia asymetryczne, Warszawa, 2003,
5. J. Baylis i inni, Strategia we wspóaczesnym swiecie, Kraków, 2009
6. S. Śladkowski, Z. Mazurek, Aspekty militarne i niemilitarne zagrożeń środowiskowych, Warszawa 2003,
7. C. Skuza, Determinanty współczesnych zagrożeń o charakterze niemilitarnym \"Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema\" 2000,
nr 17/18, s. 12-21
8. R. Kalinowski, Monitorowanie zagrożeń 2003.
9. W. Szymczyk, Wpływ zagrożeń pozamilitarnych na bezpieczeństwo narodowe
\"/Zeszyt Problemowy / Towarzystwo Wiedzy Obronnej\" 2002, z. 2, s. 5-21
10. Zagrożenia cywilizacyjne, red. M. Michalewicz, Kraków 1999
11. S. Ziętek, W. Harmata, Terroryzm biologiczny i jądrowy \"Wiedza Obronna\" 2004, nr 1, s. 75-96
12. T. Leszczyński, Źródła kryzysów wymagających reagowania kryzysowego państwa \"Myśl Wojskowa\" 2004, nr 3, s. 5-24
13. Terroryzm współczesny : aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne, red. M.
Żuber, Wrocław 2006
14. Zagrożenia cywilizacyjne początku XXI wieku, red. M. Żuber, Wrocław 2007
15. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, red. W. Baturo, Warszawa 2008
16. G. Majerski, G. Gajzer, Zagrożenia niemilitarne - próba klasyfikacji, \"Kwartalnik Bellona\" 2008, Wydanie Specjalne, s. 40-49.
17. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2007.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę