Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wiesław Partyka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przybliżenie zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej;
C2 - ukazanie znaczenia ochrony twórców i ich dzieł dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju;
C3 - ukazanie zakresu ochrony twórców i sankcji grożących za naruszenie praw autorskich
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej - K_W16; K_W27;

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie - K_U11;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą edukacyjną; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych - K_K05;
2. Posługuje się zasadami i normami etycznymi w życiu i pracy pedagogicznej, respektuje prawa innych, w tym prawa autorskie, utożsamia się z wartościami realizowanymi w praktyce pedagogicznej - K_K29;
Metody dydaktyczne
1. Wykład;
2. Prezentacja multimedialna.
Treści programowe przedmiotu
1. Źródła prawa autorskiego i praw pokrewnych;
2. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego;
3. Prawa osobiste i majątkowe;
4. Dozwolony użytek;
5. Plagiat;
6. Prawa pokrewne;
7. Ochrona wizerunku;
8. Bazy danych;
9. Umowy dotyczące praw autorskich;
10. Organizacje Zbiorowego Zarządzania (OZZ).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin z treści programowych przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura (wybór):
- Poźniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2007.
- Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 7, Warszawa 2011.
- Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Przepisy z wprowadzeniem, Warszawa 2008.
- Ochrona własności intelektualnej, red. A. Adamczak, M. du Vall, Warszawa 2010.
- Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Buchalska J., Nowikowska M., Zaręba J., Zawadzka Z., Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2009.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę