System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z genezą, rozwojem i założeniami systemu prewencyjnego ks. J. Bosko.
C2 - zaznajomienie słuchaczy z możliwościami zastosowania systemu prewencyjnego we współczesnej profilaktyce.
C3 - uwrażliwienie słuchaczy na problem marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych zagadnień z pedagogiki społecznej i pedagogiki opiekuńczej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W67 Ma uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania podopiecznych ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi (w tym resocjalizacyjnymi) - w różnych środowiskach.
K_W68 Ma wiedzę dotyczącą specyfiki procesu wychowania i resocjalizacji i rozumie różnorodne uwarunkowania tego procesu.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U56 Potrafi ocenić przydatność poznanych metod oddziaływań wychowawczych dla rozwiązania rozpoznawanych problemów.
K_U57 Potrafi analizować sytuacje wychowawcze w aspekcie aksjologicznym z uwzględnieniem chrześcijańskiego systemu wartości.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K32 Jest otwarty na innowacyjną działalność pedagogiczną, w tym na współpracę międzyinstytucjonalną.
K_K33 Ma świadomość konieczności podejmowania zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do podopiecznych ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi.
Metody dydaktyczne
- podające (objaśnianie),
- problemowe (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metody warsztatowe)
- eksponujące, programowe (prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne),
- praktyczne (praca własna studentów i jej analiza).
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu obejmują:
- przeobrażenia zachodzące we współczesnym \"świecie\" młodzieżowym,
- podstawowe kierunki współczesnych działań profilaktycznych wobec młodzieży zagrożonej demoralizacją,
- geneza, rozwój i założenia systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko,
- adaptacja systemu prewencyjnego w do różnych uwarunkowań społecznych i edukacyjnych,
- skuteczność systemu prewencyjnego w działaniach profilaktycznych,
- pozycja i znaczenie wychowawcy w systemie prewencyjnym,
- trudności w stosowaniu systemu prewencyjnego we współczesnej profilaktyce,
- możliwości współpracy różnych instytucji, organizacji i podmiotów społecznych w ramach działalności profilaktycznej opartej na systemie prewencyjnym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na poziomie oceny:
Bardzo dobra - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie zaliczenia na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu z uwzględnieniem jej znaczenia teoretycznego i praktycznego, częste wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę i jest w stanie samodzielnie wskazać jej znaczenie teoretyczne i praktyczne oraz określić pojawiające się trudności; fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym.
Dobra – regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie zaliczenia na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu, wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym.
Dostateczna - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie zaliczenia na poziomie elementarnej wiedzy z zakresu przedmiotu i jest w stanie poprawić błędy merytoryczne z pomocą egzaminatora; brak wypowiedzi ustnych na zajęciach, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie elementarnym;.
Niedostateczna – nieobecność na zajęciach, brak lub błędne odpowiedzi na zaliczeniu ustnym, brak umiejętności korekty popełni mych błędów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bosko J.. Wspomnienia oratorium. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1987.
Bosko J.: List z Rzymu. W: L. Cian. Wychowanie w duchu ks. Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1991 s. 252-253.
Bosko J.: System zapobiegawczy w wychowaniu młodzieży. W: L. Cian. System zapobiegawczy św. Jana Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie s. 226-247.
Cian L.: System zapobiegawczy św. Jana Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie .
Jan Paweł II. Ojciec i nauczyciel młodzieży. Rzym: TP 1988.
Łuczyński A. Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii ks. Jana Bosko. Lublin: TN KUL 2018.
Matyjas B.: Oryginalność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko. W: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy. Red. J. Niewęgłowski. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2000 s. 83-92.
Niewęgłowski J.. Charakterystyczne cechy wychowawcy w stylu ks. Bosko. W: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy. Red. Tenże. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2000 s. 176-189.
Literatura uzupełniająca:
Bosko T.: Ksiądz Bosko wychowawca. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1990.
Desramaut F.: Ksiądz Bosko i życie duchowe. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 1990.
Encyklopedia popularna. Warszawa: PWN 1982.
Grządziel D.: Pedagogika ks. Bosko w szkole salezjańskiej. „Seminare” 29:2011 s. 223-235.
Misiaszek K.: Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko. „Seminare” 9:1987- 1988.
Rampini M.: Mama Małgorzata. Piła: Inspektorat Salezjański 1992.
Szpringer M.: System prewencyjny księdza Jana Bosko w współczesnej profilaktyce. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2006.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę