Warsztat pracy wychowawcy placówki penitencjarnej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Paweł Opiłowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Udział w ćwiczeniach pozwoli studentom na: umiejscowienie treści przedmiotu w teorii nauk społecznych, wskazanie na problematykę wymiaru sprawiedliwości, sytuacje osób skazanych i ich rodzin - w zależności od warunków egzystencjalnych, pokazanie procedur postępowania pedagogicznego, służących projektowaniu sposobów określanie szans rozwojowych;
Studenci otrzymają też wiedzę na temat dysfunkcji życia społecznego osób naruszających normy społeczne (w tym prawne) ich rodzin. Staną się przygotowani do samodzielnej identyfikacji schematu/algorytmu osiągania gotowości do zachowań aspołecznych, oraz będą umieć wskazać na rozwiązania modelowe w zakresie dgn i korekty postaw ludzkich;
Udział w zajęciach zaowocuje też wytworzeniem się u uczestników gotowości do wskazania realizacyjnych możliwości i sposobów wsparcia rozwoju osób i grup (w tym wsparcia korekcyjnego).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Elementy dgn socjopedagogicznej, znaczenie dgn eklektycznej;
2. Główne obszary dysfunkcji życia społecznego, gdzie może mieć zastosowanie wsparcie socjoterapeutyczne (kontakt z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi, przemoc domowa i rówieśnicza, obniżony poziom kompetencji społecznych rodzin i in.);
3. Ekskluzja społeczna, jako zagrożenie egzystencjalne;
4. Podstawowe emocje ludzkie przejawiające się u osób izolowanych;
5. Podstawy wiedzy nt. konfliktów (mediacyjna definicja konfliktu);
6. Socjoterapia a psychoterapia i terapia systemowa;
7. Socjoterapia w resocjalizacji, praca z osobami i rodzinami zagrożonymi;
8. Możliwości zastosowania technik socjoterapii w warunkach zakładów dla nieletnich i zakładu penitencjarnego;
9. System zakładów karnych i aresztów śledczych w Polsce;
10. Perspektywy socjoterapii (terapii pedagogicznej) wobec osadzonych w zakładach karnych;
11. Przykłady oddziaływań na skazanych: roszczeniowych, uzależnionych od środków psychoaktywnych, agresywnych, uczestników podkultury;
12. Wychowawca w systemie współpracy międzyinstytucjonalnej. Idea sprawiedliwości naprawczej i probacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Formy i warunki zaliczenia zajęć:
-opracowanie referatu nt. wybranego problemu z zakresu problematyki penitencjarnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
1. K. Sawicka (red.). Socjoterapia. CMPPP MEN, Warszawa 1998;
2. B. Hołyst. Kryminologia. PWN, Warszawa 1986 (lub edycje kolejne);
3. B. Tomicka (red.). Profilaktyka i resocjalizacja w pracy szkoły. PZWS, Warszawa 1998;
4. A. Pacewicz (red.). Psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe. Wyd. IBE, Warszawa 1991;
5. D. W. Johnson. Podaj dłoń. IPZiT, Warszawa 1992;
6. L. TRyszkiewicz (red.). Skuteczność środków penalnych stosowanych wobec młodzieży. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992;
7. M. Król - Fijewska. Trening asertywności. IPZiT, Warszawa 1992;
8. M. C. Maultsby. Racjonalna Terapia Zachowania. Fundacja Alterna, Poznań 1992;

Strony WWW;
1. kgp.gov.pl
2. ms.gov.pl
3. lex.pl
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę