Diagnozowanie środowisk opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Braun
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią stawiania poprawnych diagnoz wybranych środowisk opiekuńczo-wychowawczych. Celem zajęć jest ponadto zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy środowisk wychowawczych, takich jak rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, społeczność lokalna. Przedmiot przygotowuje do umiejętnego posługiwania się istniejącymi narzędziami badawczymi oraz konstruowania własnych narzędzi diagnostycznych oraz interpretowania uzyskiwanych wyników.
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu diagnostyki społecznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, ze zwróceniem uwagi na systemy formalne i nieformalne, instytucjonalne i nieinstytucjonalne.
K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących z podstawowymi zasadami ich funkcjonowania (m.in. zasadą pomocniczości).
K_W12 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności.
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
K_K15 Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej
Metody dydaktyczne
warsztat
praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
Diagnostyka środowisk wychowawczych ma służyć poznaniu metodologii stawiania diagnoz na użytek opieki, wychowania i terapii.
W części wstępnej zostaną przypomniane podstawowe treści związane z diagnozowaniem społecznym. Następnie podejmowane będą problemy dotyczące człowieka jako przedmiotu i podmiotu diagnozy społecznej. W dalszej części omówione i zaprezentowane zostaną etapy diagnozy oraz podstawowe techniki diagnostyczne. Kolejnomawiane kwestie to profesjonalne działania w obszarze diagnozy i pracy socjalno-wychowaczej z rodziną, grupą rówieśniczą, w środowisku lokalnym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
obecność - 15%
aktywność na zajęciach - 15%
kolokwium - 30%
projekt diagnozy określonego środowiska badawczego - 40%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, (red.) Ostrowska K., Libiszowska-Żółtkowska M., Warszawa 2008.
Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006.
Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, Warszawa 2008.
Pedagogika społeczna, (red.) Pilch T., Lepalczyk I., Warszawa 1995.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę