Metodyka profilaktyki zachowań ryzykownych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Łuka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów ze specyfiką zachowań ryzykownych
C2-analiza działań profilaktycznych w obszarze zachowa ryzykownych
Wymagania wstępne
W1-zainteresowanie przedmiotem i podstawowa wiedza psychopedagogiczna o wychowaniu i rozwoju dzieci i młodzieży
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W58 Ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania rodziny w sytuacjach trudnych i rodzin dysfunkcjonalnych.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U47 Posiada umiejętności diagnozowania problemów w rodzinie. Potrafi zaplanować i wynegocjować formy wsparcia środowiska rodzinnego, a następnie monitować i ewoluować proces wspomagania rodziny.
K_U48 Potrafi ocenić przydatność poznanych metod działania dla rozwiązania rozpoznanego problemu.
K_U49 Potrafi analizować trudne sytuacje rodzinne w aspekcie etycznym.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki a szczególnie personalistycznej i chrześcijańskiej.
Metody dydaktyczne
dyskusja grupowa. metoda projektów indywidualnych i zespołowych
Treści programowe przedmiotu
1. Działania profilaktyczne różnego stopnia
2.Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych
3. Rodzaje zachowań ryzykownych
4. Zachowania ryzykowne związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych
5. Zachowania ryzykowne związane z uzależnieniami behawioralnymi
6. Anoreksja, bulimia, ortoreksja- przyczyny i znaczenie zachowań ryzykownych
7. Przemoc rówieśnicza, rodzaje, przyczyny i znaczenie
8. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące zachowań ryzykownych
9. Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych
9. Model efektywnego uczenia kompetencji społecznych i zapobiegania niepożądanym zachowaniom dzieci i młodzieży
10. Programy dla rodziców i wychowawców
11. Programy rówieśnicze
12. Błędy popełniane w profilaktyce zachowań ryzyzkownych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywne uczestnictwo w zajęciach, w dyskusji grupowej i formach warsztatowych
Przygotowanie projektu zespołowego i przeprowadzenie zajęć według opracowanego konspektu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Deptuła M., Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Gaś Z. B., Psychoprofilaktyka: procedury konstruowania programów wczesnej interwencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2000
Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce, red. R. Porwak, Lublin 2019.
Ostaszewski K., Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2014.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę