Paradygmat terapii rodzin w perspektywie pedagogicznej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- zaznajomienie studentów z interdyscyplinarnymi implikacjami paradygmatu terapii rodzin
C2- zaznajomienie studentów z udziałem i miejscem pedagoga w procesie wpierania i terapii rodziny
Wymagania wstępne
W1- udział w zajęciach specjalności
W2-znajomość aparatury pojęciowej z pedagogiki i ogólnej teorii sytemowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W55 Ma podstawową wiedzę o więziach małżeństwa i rodziny, ich uwarunkowaniach i prawidłowościach.
K_W57 Ma podstawową wiedzę na temat rodzajów, uwarunkowań i realizacji terapii pedagogicznej.
K_W58 Ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania rodziny w sytuacjach trudnych i rodzin dysfunkcjonalnych.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U48 Potrafi ocenić przydatność poznanych metod działania dla rozwiązania rozpoznanego problemu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K25 Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej.
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny i konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
1. Terapia rodziny jako nowy paradygmat terapeutyczny (fundamentalna koncepcja terapeutyczna) – podstawowe założenia,
2. Osoby tworzące zespół terapeutyczny
3. Postawy i umiejętności terapeuty
4. Typy rodziny wymagające pomocy terapeutycznej
5. Wiodące perspektywy w terapii rodziny
6. Modele terapeutyczne
7. Krótkoterminowa terapia skoncentrowana na rozwiązania
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocenę bardzo dobrą student uzyskuje przy znajomości wiedzy objętej programem, umiejętosci jej zastosowania i rozumienia potrzeby respektowania zasad etycznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Crane D.R. Podstawy terapii małżeństw, GWP, Gdańsk 2002, s. 31-48, 66-73.
Feldman L., Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej, GWP, Gdańsk 2001, s. 13-65, 87-93.
Goldenberg H., Goldenberg I., Terapia rodzin, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 3-22, 457-476.
Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, GWP, Gdańsk 2002, s. 56-100, 195-224.
Ładyżyński A., Terapia jako forma pomocy rodzinie w powrocie do równowagi, w: Parzyszek M., Samorańska M., (red.) Rodzina – wsparcie i pomoc, Lublin 2017.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin