Teorie gatunków dziennikarskich (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dariusz Wadowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przedmiot realizuje następujące cele:
C1 - dostarczenie podstawowej wiedzy na temat rozwoju medioznawczej refleksji nad gatunkami dzinnikarskimi
C2 - ukształtowanie umiejętności identyfikowania i charakteryzowania gatunków dziennikarskich
C3 - ukształtowanie umiejętności analizowania przekazów medialnych w perspektywie genologicznej
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa wiedza dotycząca funkcjonowania mediów (prasy, radia, telewizji, internetu)
W2 - zainteresowanie problematyką gatunków dziennikarskich
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student opisuje istotę genologii, jej główne funkcje oraz tendencje rozwojowe
2. Student wymienia i definiuje podstawowe gatunki wypowiedzi dziennikarskich (w prasie, radiu, telewizji, internecie)
2. Student rozpoznaje i charakteryzuje przekształcenia gatunków dziennikarskich na tle przemian mediów
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student stosuje specjalistyczny język identyfikacji i opisu gatunków dziennikarskich
2. Student przyporządkowuje wypowiedzi dziennikarskie do poszczególnych rodzajów i gatunków
3. Student samodzielnie diagnozuje i interpretuje trafność doboru gatunku do celu, funkcji i nośnika wypowiedzi dziennikarskiej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student wykazuje aktywność w rozwijaniu swoich kompetencji genologicznych
2. Student formułuje i uzasadnia oceny dotyczące wykorzystania gatunków dziennikarskich w odniesieniu do etyki zawodu dziennikarza
Metody dydaktyczne
Wykład problemowy
Wykład z prezentacją multimedialną
Analiza przypadków
Treści programowe przedmiotu
1. Genologia jako nauka – geneza, specyfika, funkcje, główne tendencje rozwojowe
2. Definiowanie gatunków: gatunki medialne i dziennikarskie
3. Klasyfikacje podstawowe: rodzaje, gatunki, subgatunki, hipergatunki, formaty
4. Gatunki informacyjne
5. Gatunki publicystyczne
6. Gatunki telewizyjne
7. Gatunki radiowe
8. Formy mieszane i hybrydy gatunkowe, synkretyzm gatunkowy
9. Gatunki dziennikarskie i nowe media
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny
Ocena niedostateczna
Wiedza: student nie potrafi opisać istoty genologii, jej głównych funkcji i tendencji rozwojowych; nie potrafi wymienić i zdefiniować podstawowych gatunków wypowiedzi dziennikarskich; nie potrafi rozpoznać i scharakteryzować przekształceń gatunków dziennikarskich
Umiejętności: student nie stosuje specjalistycznego języka identyfikacji i opisu gatunków dziennikarskich; nie przyporządkowuje konkretnych wypowiedzi dziennikarskich do poszczególnych rodzajów i gatunków; nie diagnozuje i nie interpretuje doboru gatunku do celu, funkcji i nośnika wypowiedzi dziennikarskiej
Kompetencje: student nie wykazuje aktywności w rozwijaniu kompetencji genologicznych, nie korzysta z wskazanej literatury przedmiotu; nie potrafi sformułować oceny sposobu wykorzystania gatunków dziennikarskich w odniesieniu do etyki zawodu dziennikarza
Ocena dostateczna
Wiedza: student ogólnikowo opisuje istotę genologii, niektóre jej główne funkcje oraz skrótowo charakteryzuje jej tendencje rozwojowe; poprawnie wymienia niektóre gatunki wypowiedzi dziennikarskich, definiuje je na poziomie ogólnym; rozpoznaje i ogólnie charakteryzuje przekształcenia gatunków dziennikarskich
Umiejętności: student w podstawowym zakresie stosuje specjalistyczny język identyfikacji i opisu gatunków dziennikarskich; w większości poprawnie przyporządkowuje wypowiedzi dziennikarskie do poszczególnych rodzajów i gatunków; mało samodzielnie diagnozuje i interpretuje trafność doboru gatunku do celu, funkcji i nośnika wypowiedzi dziennikarskiej, nie znajduje przykładów
Kompetencje społeczne: student wykazuje niewielką aktywność w rozwijaniu kompetencji genologicznych, korzysta z wskazanej literatury w sposób pobieżny; formułuje ogólnikowe oceny dotyczące wykorzystania gatunków dziennikarskich w odniesieniu do etyki zawodu dziennikarza, uzasadnia je w stopniu podstawowym
Ocena dobra
Wiedza: student poprawnie opisuje istotę genologii, jej główne funkcje oraz tendencje rozwojowe; poprawnie wymienia i definiuje podstawowe gatunki wypowiedzi dziennikarskich, z niewielkimi błędami; poprawnie rozpoznaje i charakteryzuje przekształcenia gatunków dziennikarskich, z niewielkimi błędami
Umiejętności: student poprawnie stosuje specjalistyczny język identyfikacji i opisu gatunków dziennikarskich; poprawnie przyporządkowuje wypowiedzi dziennikarskie do poszczególnych rodzajów i gatunków; poprawnie diagnozuje i interpretuje trafność doboru gatunku do celu, funkcji i nośnika wypowiedzi dziennikarskiej, z niewielkimi błędami
Kompetencje społeczne: student wykazuje wyraźną aktywność w rozwijaniu kompetencji genologicznych, korzysta z wskazanej literatury przedmiotu; poprawnie, z ogólnym uzasadnieniem, formułuje oceny dotyczące wykorzystania gatunków dziennikarskich w odniesieniu do etyki zawodu dziennikarza, wykorzystuje przykłady
Ocena bardzo dobra
Wiedza: student bezbłędnie i w sposób rozwinięty opisuje istotę genologii, jej główne funkcje i tendencje rozwojowe; bezbłędnie wymienia i definiuje podstawowe gatunki wypowiedzi dziennikarskich; rozpoznaje i charakteryzuje przekształcenia gatunków dziennikarskich w sposób poszerzony, z wykorzystaniem trafnych przykładów
Umiejętności: student bezbłędnie, precyzyjnie i swobodnie stosuje specjalistyczny język identyfikacji i opisu gatunków dziennikarskich; bezbłędnie przyporządkowuje wypowiedzi dziennikarskie do poszczególnych rodzajów i gatunków; samodzielnie diagnozuje i interpretuje trafność doboru gatunku do celu, funkcji i nośnika wypowiedzi dziennikarskiej, trafnie i swobodnie posługuje się przykładami
Kompetencje społeczne: student wykazuje ponadprzeciętną aktywność w rozwijaniu kompetencji genologicznych, samodzielnie poszukuje literatury przedmiotu; formułuje dojrzałe oceny dotyczące wykorzystania gatunków dziennikarskich w odniesieniu do etyki zawodu dziennikarza, potrafi je uzasadnić, swobodnie posługuje się przykładam
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Boyd A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, Kraków 2006
Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2007.
Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków2008 (cz. II).
E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015.
Fras J., O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wrocław 2012.
Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K., Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2000.
Gatunki dziennikarskie w Europie. Wstęp do genologii porównawczej, red. K. Wolny-Zmorzyński, J. Morawiecki, P. Urbaniak, Wrocław 2017.
Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Warszawa 2015.
Loewe I., Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.
Uszyński J., Telewizyjny pejzaż genologiczny. Warszawa 2004.
Wojtak M., Gatunki prasowe. Lublin 2004.
Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Snopek J., Prasowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2014.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin