Międzynarodowe stosunki kulturalne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jacek Wołoszyn
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków kulturalnych – podstawowa problematyka, terminologia z tego zakresu, instytucje sprawcze
C2. Zapoznanie z rolą kultury w budowaniu wizerunku państwa i jego pozycji na arenie międzynarodowej
C3. Zapoznanie z miejscem międzynarodowych stosunków kulturalnych w ramach stosunków międzynarodowych
C4. Bezpieczeństwo kulturowe jako jedno z wyzwań współczesnych stosunków międzynarodowych
Wymagania wstępne
W1. Podstawowa wiedza z zakresu kulturoznawstwa
W2. Podstawowa wiedza z zakresu decydowania politycznego
W3. Podstawowa wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Wiedza multidyscyplinarna z obszaru nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o kulturze, relacjach międzyludzkich oraz nauk o bezpieczeństwie i ich multidyscyplinarnego charakteru - K_W01
W2. Rozumienie istoty i uwarunkowań międzynarodowych stosunków kulturalnych i dyplomacji publicznej zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej – jako czwartej płaszczyzny współpracy międzynarodowej - K_W02
W3. Podstawowa wiedza o różnego typach struktur i instytucji odpowiedzialnych za międzynarodowe stosunki kulturalne oraz interakcjach między nimi - K_W05
W4. Podstawowa wiedza z zakresu relacji między kulturami oraz ich zaburzeń, a także o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości - K_W06.
W5. Wiedza z zakresu przyczyn i skutków zmian bezpieczeństwa kulturowego w skali międzynarodowej - K_W07
W6. Wiedza dotycząca norm etycznych obowiązujących w relacjach międzyludzkich - K_W10
UMIEJĘTNOŚCI
U1. Wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej dotyczącej międzynarodowych stosunków kulturowych do analizowania i wyjaśniania kwestii odnoszących się do bezpieczeństwa narodowego w zakresie bezpieczeństwa kulturowego i dyplomacji publicznej - K_U01
U2. Rozumienie specyfiki procesów związanych z międzynarodowymi stosunkami kulturowymi, faktycznej roli instytucji krajowych i międzynarodowych oraz osób prywatnych w zarządzaniu procesami z zakresu międzynarodowych stosunków kulturalnych, dyplomacji publicznej - K_U02
U3. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej związanej z międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi do analizowania zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowanie oraz prognozowania sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo kulturowe, ochronę międzynarodowego dziedzictwa kulturowego oraz budowania strategii działań dotyczących bezpieczeństwa kulturowego - K_U03
U4. Wykorzystanie posiadanej wiedzy teoretycznej w celu prognozowania i rozwiązywania konkretnych problemów związanych z międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi związanymi z interakcją między polityką, ruchami społecznymi, globalizacją i kulturą masową – K_U04
U5.Wykorzystanie i prawidłowa interpretacja aktów prawnych związanych z ochroną międzynarodowe dziedzictwo kulturowego oraz różnorodności kulturowej z uwzględnieniem kontekstu wspólnotowego wynikającego z członkostwa Polski w Unii Europejskiej – K_U05
U6. Umiejętność prawidłowego oceniania zagrożeń dla bezpieczeństwa kulturowego oraz identyfikowania ich przyczyn – K_U06
U7. Umiejętność analizowania i stosowania przepisów prawnych i procedur odnoszących się do sytuacji kryzysowych – K_UO8
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Przygotowanie do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumienie potrzeby ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych - K_K04
K2. Świadomość konieczności uwzględnienia zasad etycznych w działaniach mających na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa - K_K06
K3. Umiejętność działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy - K_K07
K4. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa, która może zostać wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji czy sferze gospodarczej - K_K02
Metody dydaktyczne
Wykład, prezentacja multimedialna, połączone z samodzielną pracą studentów
Treści programowe przedmiotu
- Istota i geneza międzynarodowych stosunków kulturalnych (stosunki międzynarodowe i miejsce w nich międzynarodowych stosunków kulturalnych, ewolucja międzynarodowych stosunków kulturalnych – od wojny, handlu i małżeństw dynastycznych do instytucji jako czynnika dyfuzji kulturowej)
- Kultura i cywilizacja (pojęcie i cechy)
- Międzynarodowe uwarunkowania stosunków kulturalnych (globalizacja i globalność, reakcje kultur lokalnych, uwarunkowania bezpośrednie i pośrednie)
- Dyplomacja publiczna – kultura jako element promocji państw na arenie międzynarodowej (soft power) – różnica między dyplomacją klasyczną a publiczną (zakres podmiotowy), uwarunkowania, poziomy i modele (wg Eytona Gilboa) dyplomacji publicznych
- Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury (trzy płaszczyzny stosunków kulturalnych (instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych na poziomie regionalnym)
- Znaczenie kultury w procesie integracji europejskiej – europejskość? i cywilizacja zachodnia; istota i trudności europejskiej integracji – europejska wspólnota kulturowa i różnorodność (in pluribus unus) – trudności w zdefiniowaniu „europejskiej kultury”
- Europejskie konwencje i karty regionalne odnoszące się do międzynarodowych stosunków kulturalnych i ochrony dziedzictwo kulturowego
- Współpraca kulturalna w ramach UE
- Międzynarodowy poziom współpracy kulturalnej
- Zagraniczna polityka kulturalna Polski (dyplomacja publiczna Polski, cele pośrednie i bezpośrednie dyplomacji; priorytety przedmiotowe i podmiotowe, struktura organizacyjna zagranicznej polityku kulturalnej)
- Bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie (wyzwania)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny – test (warunkiem sine qua non dopuszczenia do egzaminu jest udział w 80 proc. wykładów, dla studentów z IOS – w połowie wykładów)
1. Ocena dostateczna (obecność na 80 proc. (50 proc.) wykładów, poprawna odpowiedź na przynajmniej 60 proc. pytań testowych)
2. Ocena dostateczna plus (obecność na 80 proc. (50 proc.) wykładów, poprawna odpowiedź na przynajmniej 70 proc. pytań testowych)
3. Ocena dobra (obecność na 80 proc. (50 proc.) wykładów, poprawna odpowiedź na przynajmniej 80 proc. pytań testowych)
4. Ocena dobra plus (obecność na 80 proc. (50 proc.) wykładów, poprawna odpowiedź na przynajmniej 90 proc. pytań testowych)
5. Ocena bardzo dobra (obecność na 80 proc. (50 proc.) wykładów, poprawna odpowiedź na przynajmniej 95 proc. pytań testowych)
6. Osoby, które będą miały 100 proc. obecności, lecz nie uzyskają dostatecznej liczby punktów, otrzymają ocenę wyższą
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
- K. Zenderowski, K. Cebul, M. Krycki, Międzynarodowe stosunki kulturalne, Warszawa 2010
- Międzynarodowe stosunki kulturalne. Podręcznik akademicki, red. A.W. Ziętek, Warszawa 2010
- A.W. Ziętek, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin 2013
- J.S. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007
- B. Ociepka, Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa 2013
Pomocnicza:
- A. Wojciuk, Kultura w teoriach stosunków międzynarodowych [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. I: Zwrot kulturowy, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Warszawa 2013
- F. Gołembski, Proces formowania kultury polityczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. I: Zwrot kulturowy, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Warszawa 2013
- D. Ilczuk, Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 2002
- J. Mrówczyńska, Rola kultury w stosunkach międzynarodowych [w:] Między historią a politologią: Kazimierzowi Robakowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 1998
- M. Kornacja, Dyplomacja publiczna – dylematy terminologiczne [w:] Nowe oblicza dyplomacji, red. B. Surmacz, Lublin 2013
- A. Ziętek, Dyplomacja publiczna jako instrument soft Power [w:] Nowe oblicza dyplomacji, red. B. Surmacz, Lublin 2013
- W. Lizak, Kulturowe uwarunkowania konfliktów [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 1: Zwrot kulturowy, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Warszawa 2013
- S. Sur, Stosunki międzynarodowe, Warszawa 2012
- Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa 2011
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin