Zarządzanie jakością w usługach (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agnieszka Jurczak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem ćwiczeń jest zaprezentowanie studentom formuły zarządzania jakością w przedsiębiorstwie usługowym na każdym etapie ewolucji prowadzącej od produkcji do usług ze szczególnych uwzględnienie koncepcji TQM (zarządzanie przez jakość) i Księgi Jakości.
Wymagania wstępne
Umiejętność obsługi komputera, podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i ekonomiki
przedsiębiorstwa. Ćwiczenia wiążą się z wykładem Zarządzanie jakością w usługach.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania jakością K_W01
Charakteryzuje problemy związane z wdrożeniem, ocenę sytemu zarządzania jakością
K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
Analizuje i określa uwarunkowania wdrożenia systemu zarządzania jakością
K_U01, K_U02
Wykorzystuje normy ISO w ramach analiz K_U05 K_U08
Wykorzystuje standardy zarządzania jakością do oceny procesów gospodarczych K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Pracuje w zespole K_K01 K_K03 K_K04
K2 Dąży do optymalizacji decyzji akceptując rozwiązania zespołu K_K08
Metody dydaktyczne
ćwiczenia projektowe, praca w zespole
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe definicje jakości. Istota i ogólny model zarządzania jakością. Jakość
produktów materialnych i usług
Zasady zarządzania jakością według autorytetów zarządzania jakością
Systemowe podejście do jakości według norm ISO: 9000:2000 i 9004:2000.
Audity systemów zarządzania jakością
Kompleksowe zarządzanie jakością – TQM. Istota metody
Koszty jakości
Wybrane techniki i narzędzia zarządzania przez jakość (histogramy, karty kontrolne, diagram Ishikawy, analiza Pareto)
Zarządzanie jakością: studium przypadku (Księga Jakości)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
aktywność na zajęciach, prezentacja projektu


Ocena niedostateczna
(W) – Student/ka nie posiada podstawowej wiedzy z doradztwa kariery w sieciach regionalnychy.
(U) – Student/ka nie potrafi wskazać specyfiki sieci regionalnych.
(K) - Student(ka) nie operuje w sposób krytyczny wiedzą na temat doradztwa kariery w sieciach regionalnych, i nie potrafi w sposób właściwy zastosować jej w praktyce
Ocena dostateczna
(W) – Student/ka posiada elementarną wiedzę z doradztwa kariery w sieciach regionalnych
(U) – Student/ka potrafi wskazać specyfikę sieci regionalnych
(K) – Student/ka w sposób mało krytyczny posługuje się wiedzą na temat doradztwa kariery w sieciach regionalnych.

Ocena dobra
(W) – Student/ka posiada duży zasób ogólnej wiedzy na temat doradztwa kariery w sieciach regionalnych
(U) – Student/ka potrafi określić specyfikę sieci regionalnych
(K) – Student/ka w sposób krytyczny posługuje się wiedzą dotyczącą doradztwa kariery w sieciach regionalnych, umie zastosować tę wiedzę w diagnozie i praktyce
Ocena bardzo dobra
(W)– Student/ka posiada pełny zasób ogólnej wiedzy doradztwa kariery w sieciach regionalnych.
(U) – Student/ka potrafi samodzielnie określić specyfikę sieci regionalnych i potrafi dobrze je opisać .
(K) – Student/ka w sposób krytyczny operuje posiadaną wiedzą, wiedzą tą umie się posługiwać oraz stosować w konkretnym przypadku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Karaszewski R., Skrzypczyńska K., Zarządzanie jakością, \"Dom Organizatora\", Toruń,
2013.
2. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, „Dom Organizatora”, Toruń 2009.
3. Myszewski J.M., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
4. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce
gospodarczej, Difin, Warszawa 2007.
5. Wawak S., Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy, narzędzia, Helion, Gliwice, 2011.
Literatura uzupełniająca:
1. Blikle A.J., Doktryna Jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu, Creative Commons, 2014, www.moznainaczej.com.pl.
2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
3. Łańcucki J (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2006.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę