Zarządzanie - wprowadzenie (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kalina Grzesiuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Studenci poznają podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny zarządzania
C2: Studenci zdobywają wiedzę z zakresu przywództwa i ról lidera w organizacji
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Ma podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie Zarządzanie karierą jednostki we współczesnym społeczeństwie K_W02
Posiada podstawową wiedzę na temat tradycji myśli filozoficzno-społecznej w cywilizacji judeochrześcijańskiej oraz wiedzy w zakresie wykorzystywania zasad logicznych oraz pryncypiów nauk humanistycznych i społecznych. K_W01
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę metodologiczną z zakresu socjologii, psychologii, zarządzania do badania i opisu procesów i zjawisk doradztwa kariery i doradztwa personalnego, a także formułować na tej podstawie własne opinie i krytyczne sądy. K_U03
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia. K_K02
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami prezentacji multimedialnej
Treści programowe przedmiotu
1. Przedstawienie warunków zaliczenia i omówienie sylabusa
2. Zarządzanie - definicje i podstawowe ujęcia
3. Organizacja - definicje, modele, zasoby
4. Typologia organizacji
5. Strategia organizacji
6. Planowanie: misja, cele, zadania
7. Zarządzanie czasem
8. Struktura organizacyjna - klasyfikacja
9. Rozwiązywanie problemów
10. Przywództwo w organizacji
11. Kontrolowanie
12. Zarządzanie w duchu katolickiej nauki społecznej
13. Organizacja turkusowa
14. Zarządzanie godnościowe
15. Zarządzanie przez wartości
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawy zarządzania: teoria i ćwiczenia, red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Gab 2017.
B. Kożuch, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2017
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin