Zarządzanie jakością w usługach (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Alina Betlej
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem wykładu jest zaprezentowanie studentom formuły zarządzania jakością w przedsiębiorstwie usługowym na każdym etapie ewolucji prowadzącej od produkcji do usług ze szczególnych uwzględnienie koncepcji TQM (zarządzanie przez jakość).
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa.
Wykład łączy się z ćwiczeniami Zarządzanie jakością w usługach.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania jakością K_W01
Charakteryzuje problemy związane z wdrożeniem, ocenę sytemu zarządzania jakością
K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
Analizuje i określa uwarunkowania wdrożenia systemu zarządzania jakością
K_U01, K_U02
Wykorzystuje normy ISO w ramach analiz K_U05 K_U08
Wykorzystuje standardy zarządzania jakością do oceny procesów gospodarczych K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia K_K02
Potrafi wyznaczać priorytety w realizacji zadań zwłaszcza w kontekście multidyscyplinarności doradztwa kariery. K_K04
Potrafi samodzielnie przetwarzać nabytą wiedzę i korzystać z różnych form jej zdobywania i przekazu. K_K08
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną i elementami dyskusji
Treści programowe przedmiotu
Ewolucja systemu zarządzania jakością.
Historia, prekursorzy i ich poglądy na jakość.
Historia normalizacji.
Elementy norm ISO.
Dokumentacja jakości.
Certyfikacja SZJ.
Metody i narzędzia jakości.
Wykorzystanie w organizacji.
Ekonomika kosztów jakości.
Rodzaje i klasyfikacja kosztów.
Systemy zintegrowane: jakością, środowiskowy, bezpieczeństwem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
egzamin ustny
Ocena niedostateczna
(W) – Student/ka nie posiada podstawowej wiedzy z zarządzania jakością w usługach.
(U) – Student/ka nie potrafi wskazać specyfiki z zarządzania jakością w usługach
(K) - Student(ka) nie operuje w sposób krytyczny wiedzą na temat z zarządzania jakością w usługach, i nie potrafi w sposób właściwy zastosować jej w praktyce
Ocena dostateczna
(W) – Student/ka posiada elementarną wiedzę z zarządzania jakością w usługach
(U) – Student/ka potrafi wskazać specyfikę z zarządzania jakością w usługach
(K) – Student/ka w sposób mało krytyczny posługuje się wiedzą na temat z zarządzania jakością w usługach.
Ocena dobra
(W) – Student/ka posiada duży zasób ogólnej wiedzy na temat z zarządzania jakością w usługach
(U) – Student/ka potrafi określić specyfikę z zarządzania jakością w usługach
(K) – Student/ka w sposób krytyczny posługuje się wiedzą dotyczącą z zarządzania jakością w usługach, umie zastosować tę wiedzę w diagnozie i praktyce
Ocena bardzo dobra
(W)– Student/ka posiada pełny zasób ogólnej wiedzy z zarządzania jakością w usługach.
(U) – Student/ka potrafi samodzielnie określić specyfikę z zarządzania jakością w usługach i potrafi dobrze je opisać .
(K) – Student/ka w sposób krytyczny operuje posiadaną wiedzą, wiedzą tą umie się posługiwać oraz stosować w konkretnym przypadku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Karaszewski R., Skrzypczyńska K., Zarządzanie jakością, \"Dom Organizatora\", Toruń,
2013.
2. 3. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, „Dom Organizatora”, Toruń 2009.
3. Myszewski J.M., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
4. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce
gospodarczej, Difin, Warszawa 2007.
5. Wawak S., Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy, narzędzia, Helion, Gliwice, 2011.
Literatura uzupełniająca:
1 Blikle A.J., Doktryna Jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu, Creative Commons, 2014, www.moznainaczej.com.pl.
2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
3. Łańcucki J (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2006.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin