Ilościowe i jakościowe badania i metody dla doradców dostępne w internecie (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Karolina Pięta
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C.1.Przedstawienie studentom specyfiki ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych.
C.2.Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej.
C.3.Zapoznanie studentów z problemami etycznymi związanymi z prowadzeniem badań w Internecie.
Wymagania wstępne
W1 – podstawy obsługi komputera
W2– podstawowa wiedza na temat ilościowych i jakościowych metod badawczych
W3 – podstawowa wiedza o sposobach wyszukiwania treści w Internecie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiada wiedzę na temat różnych narzędzi badawczych dostępnych w Internecie i sposobów ich zastosowania w obszarze kariery i doradztwa personalnego S1A_W06
Student posiada wiedzę o sposobie planowanie i organizowania badań ilościowych i jakościowych w Internecie S1A_W06
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wykorzystywać nowoczesne metody i narzędzia dostępne w Internecie do realizacji badań S1A_U02
Student posiada umiejętność planowania i realizowania procesów związanych ze społecznymi aspektami doradztwa kariery związanymi z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych S1A_U06, S1A_02
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych S1A_K01, S1A_K06
Metody dydaktyczne
Studia przypadków, dyskusja, analiza tekstów, analiza narzędzi dostępnych w Internecie
Treści programowe przedmiotu
1.Podstawowe orientacje teoretyczne i metodologiczne.
2. Specyfika badań jakościowych.
3. Badania jakościowe w Internecie.
4. Specyfika badań ilościowych.
5. Badania ilościowe w Internecie.
6. Warsztat pracy doradcy w Internecie.
7. Gromadzenie i przetwarzanie informacji.
8. Testy on-line.
9. Programy i aplikacje on-line.
10. Tworzenie internetowych narzędzi.
11. Raporty z badań.
12. Prezentacja wyników.
13. Ewaluacja.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena indywidualnych wystąpień na wybrane tematy, ocena sposobu analizy tekstu, ocena wystąpienia ustnego na wybrany temat.
Na ocenę 2
W-Student nie ma wiedzy na temat ilościowych i jakościowych metod dla doradców dostępnych w Internecie. Student nie posiada wiedzy o sposobie planowanie i organizowania badań ilościowych i jakościowych w Internecie.
U-Student nie potrafi wykorzystywać nowoczesnych metod i narzędzi dostępnych w Internecie do realizacji badań. Student nie umie planować i realizować procesów związanych ze społecznymi aspektami doradztwa kariery i z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
K-Student nie jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Na ocenę 3
W-Student w stopniu dostatecznym potrafi scharakteryzować wybrane zagadnienie związane z ilościowymi i jakościowymi metodami dla doradców dostępnych w Internecie. Student posiada podstawową wiedzę o sposobie planowanie i organizowania badań ilościowych i jakościowych w Internecie.
U-Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać nowoczesnych metody i narzędzia dostępne w Internecie do realizacji badań. Student nie umie planować i realizować procesów związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w badaniach.
K-Student nie jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Na ocenę 4
W-Student dobrze zna ilościowe i jakościowe metody dla doradców dostępne w Internecie. Student posiada wiedzę o sposobie planowanie i organizowania badań ilościowych i jakościowych w Internecie.
U-Student potrafi dobrze wykorzystywać nowoczesnych metody i narzędzia dostępne w Internecie do realizacji badań. Student umie planować i realizować procesy związane ze społecznymi aspektami doradztwa kariery i z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
K-Student jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Na ocenę 5
W-Student bardzo dobrze zna ilościowe i jakościowe metody dla doradców dostępne w Internecie. Student posiada bardzo dobrą wiedzę o sposobie planowanie i organizowania badań ilościowych i jakościowych w Internecie.
U-Student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać nowoczesne metody i narzędzia dostępne w Internecie do realizacji badań. Student umie samodzielnie planować i realizować procesy związane ze społecznymi aspektami doradztwa kariery i z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
K-Student jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Biblioteka doradcy zawodowego:
http://www.wybieramzawod.pl/baza-wiedzy/literatura/biblioteka-doradcy-zawodowego.html
Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe, T 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
CBOS 2012, Korzystanie z internetu, Komunikat z badań BS/81/2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_081_12.PDF
Literatura uzupełniająca
Couper, M.P. (2000). Web surveys: A review of issues and approaches, Public Opinion Quarterly, 64, strony: 464-494
Paszkowska-Rogacz A. (2009 ), Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Difin.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę