Profesjonalne i etyczne zachowania doradcy (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Ewa Staniec-Januszek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: zrozumienie podstaw etyki ogólnej oraz etyki zawodowej
C2: uwrażliwienie studentów na pryncypia etyczne
C3: nauczenie rozwiązywanie dylematów etycznych, które pojawią się w ich życiu zawodowym
Wymagania wstępne
W1: znajomość zasad funkcjonowania jednostki w społeczeństwie
W2: umiejętność pracy w grupie
W3: umiejętność analizy zachowań swoich oraz innych osób
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Po zakończonych ćwiczeniach student powinien:
1. Posiadać podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie etyki ogólnej oraz etyki zawodowej we współczesnym społeczeństwie (K_W02).
2. Klasyfikować podstawowe problemy związane z etycznymi dylematami w zawodzie doradcy (K_W03)
3. Posiadać wiedzę z zakresu metod oraz technik rozwiązywania dylematów etycznych (K_W04)
4. Wykazywać się znajomością problemów społecznych związanych z zakresem etyki ogólnej oraz zawodowej (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI
Po zakończonych ćwiczeniach student powinien:
1. Oceniać praktyczne rozwiązania funkcjonujące w sferze etyki ogólnej oraz etyki zawodowej (K_U02)
2. Posiadać podstawowe umiejętności wykorzystania własnej wiedzy do diagnozowania dylematów etycznych i innych problemów wymiaru etycznego oraz na tej podstawie wydawać krytyczną opinię (K_U03)
3. Umiejętnie planować oraz realizować wszelkie procesy związane ze swoją pracą w wymiarze etyki zawodowej doradcy kariery (K_U14)
4. Samodzielnie identyfikować dane potrzeby pracowników, interes społeczny, sprawnie diagnozować relację między etyką a konkretną sytuacją (K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Po zakończonych ćwiczeniach student powinien:
1. Okazywać szacunek wobec odmiennych wartości, przekonań, religii oraz innych różnic (K_K07)
2. Dostrzec potrzebę dalszego kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji i wzięcia odpowiedzialności za to, jakim jest doradcą (K_K02)
3. Rozumieć proces doradztwa i mieć świadomość etycznych skutków swoich wyborów (K_K10)
4. Wyznaczać odpowiednie priorytety w realizacji postawionych przed nim zadań (K_K04)
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia, część w formie wykładowej, część zakładająca aktywne uczestnictwo studentów poprzez prezentację przygotowanych prac, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Etyka ogólna, moralność, aksjologia, wartości moralne, zasady etyczne, system wartości, dylematy etyczne, etyka zawodowa, kodeks etyczny, funkcje kodeksu etycznego, wartości moralne w poradnictwie takie jak: dobro, odpowiedzialność, poufność, wolność, tolerancja, szacunek, godność, uczciwość.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę końcową składa się: prezentacja wybranego tematu, kolokwium końcowe, obecność, aktywność studenta.

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć z etyki ogólnej oraz etyki zawodowej.
(U) - Student nie potrafi analizować podanych dylematów etycznych, nie jest w stanie zanalizować konkretnych wartości moralnych.
(K) - Student nie jest odpowiedzialny i etyczny wobec zawodu, który będzie wykonywał oraz wobec osób, które będą jego klientami. Ponadto, nie udziela się w grupie i na zajęciach, rzadko bywa na ćwiczeniach.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna niektóre podstawowe pojęcia z etyki ogólnej oraz etyki zawodowej.
(U) - Student potrafi częściowo analizować podane dylematy etyczne oraz w miarę jest w stanie zanalizować konkretne wartości moralne.
(K) - Student czasami poczuwa się do odpowiedzialnego i etycznego podejścia do zawodu, który będzie wykonywał. Ponadto, sporadycznie udziela się w grupie i na zajęciach, opuszcza zajęcia.

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć z etyki ogólnej oraz etyki zawodowej.
(U) - Student potrafi w odpowiedni sposób analizować podane dylematy etyczne oraz jest w stanie zanalizować konkretne wartości moralne.
(K) - Student generalnie poczuwa się do odpowiedzialnego i etycznego podejścia do zawodu, który będzie wykonywał. Ponadto, często udziela się w grupie i na zajęciach, jest na prawie każdych zajęciach.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna i rozumie pojęcia z etyki ogólnej oraz etyki zawodowej.
(U) - Student potrafi analizować podane dylematy etyczne oraz jest w stanie zanalizować konkretne wartości moralne w sposób logiczny, przejrzysty, a jego propozycje wybiegają poza schematy.
(K) - Student poczuwa się w całości do odpowiedzialnego i etycznego podejścia do zawodu, który będzie wykonywał. Ponadto, bardzo często udziela się w grupie i na zajęciach, jest otwarty i gotowy do współpracy, a jego frekwencja na zajęciach jest bardzo wysoka.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Sarapata (red.), Etyka zawodowa, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
Zaorski-Sikora Ł., Etyka, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007.
J.P. Lendzion, A. Walecka, M. Szczepanik (red.), Aktualne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Politechnika Łódzka, Łódź 2009.
Amstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Woltres Kluwer, Kraków 2007.
Chojnacki W., Banasiewicz A., Człowiek w nowoczesnej organizacji: wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2005.
Kukla D. (red.), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, Difin, Warszawa 2011.
Kargulowa A. (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Wyd. PWN, Warszawa 2009.
Czerkawska A., Czerkawski A., Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2005.
Hartman J., Woleński J., Wiedza o etyce, Wydawnictwo Szkolne PWN Park Edukacja, Warszawa – Bielsko-Biała 2009.
Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, PWN Warszawa 1957.
Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. T.1. Etyka osobowa, WAM, Kraków, 2005
Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. T.2. Etyka społeczna, WAM, Kraków 2005
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę