Profesjonalne i etyczne zachowania doradcy (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Maciej Hułas
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Podkreślenie strategicznego znaczenia wyboru ścieżki zawodowej w trwałym planie życia.
C2 Wykazanie nieodzowności związku wyboru ścieżki zawodowej z praktyczną potrzebą życia.
C3 Konieczność dostosowania wyboru kariery zawodowej do posiadanych zdolności.
Wymagania wstępne
Znajomość problematyki zawodu i kariery zawodowej na poziomie szkoły średniej.
Rozumienie zasad funkcjonowania historyczno-prawnej instytucji najmu.
Rozumienie znaczenia regulacji państwowych określających zasady umów o pracę najemną.
Rozumienie korelatu praw i obowiązków pracowniczych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiada rozeznanie co do etosu pracy, efektywności, racjonalizacji, wypracowanych w kulturze okcydentalnej K_W01.
Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w zróżnicowanych strukturach: rynku liberalnego, rynku państwa socjalnego społecznej gospodarki rynkowej, rynku gospodarki centralno-planowej. K_W03
Posiada podstawową wiedzę na temat znaczenia społecznych ekonomicznych i psychologicznych aspektów doradztwa zawodowego K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby osób wobec których spełnia funkcję doradcy kariery zawodowej K_U04.
Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę z zakresy socjologii i psychologii do opisu zjawisk doradztwa kariery K_U03.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę przez indywidualne studium uzupełniające K_K08.
Posiada nawyk umiejętności działania oraz wykazuje ostrożność w warunkach niepewności K_K06.
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny z możliwością zgłaszania uwag i pytań.
Treści programowe przedmiotu
1. Historyczno-prawny kontekst najmu.
2. Kariera zawodowa jako ścieżka realizacji istotnych potrzeb praktyki życia.
3. Historyczna zmienność potrzeb i trendów związanych z zatrudnieniem.
4. Podmiotowość osobowa i naturalne predyspozycje jako kryterium określania kariery zawodowej.
5. Etyczno-prawne aspekty umowy o pracę najemną w perspektywie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.
6. Związek kariery zawodowej i osobistej satysfakcji z pracy w perspektywie spełnienia w trwałych planach życia.
7. Kariera zawodowa w perspektywie emigracji, problem wyrównanych szans.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania na poziomie oceny bardzo dobrej:
Egzamin ustny na poziomie 95%-100% według przyjętej punktacji. Zaliczenie lektur do wykładu na poziomie 80% i więcej. Regularna obecność na wykładzie.
Wymagania na poziomie oceny dobrej:
Egzamin ustny na poziomie 75% według przyjętej punktacji, zaliczenie lektur do wykładu na poziomie 70%, obecność na wykładzie.
Wymagania na poziomie oceny dostatecznej:
Egzamin ustny na poziomie 55% według przyjętej punktacji, zaliczenie lektur do wykładu na poziomie 55%.
Ocena niedostateczna-brak zaliczenia wykładu:
Egzamin ustny na poziomie 55% i mniej, zaliczenie lektur do wykładu na poziomie 55% i mniej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Kodeks pracy 2018, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf (wybrane regulacje).
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin