Zarządzanie zasobami ludzkimi (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Monika Wawer
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
doprowadzenie do przedłożenia do obrony pracy licencjackiej
Wymagania wstępne
zaliczone proseminarium dyplomowe i pierwszy semestr seminarium dyplomowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 zna wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu
K_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych aspektów zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu zarządzania
K_U03 potrafi analizować rozwiązania dotyczące wybranych problemów z zarządzania i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
K_U06 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U07 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących wybranych problemów z zakresu zarządzania z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
K_U08 potrafi przygotować pracę dyplomową

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie
K_K05 ma przekonanie o wadze rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny
Metody dydaktyczne
Dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Przedstawianie i omawianie kolejnych fragmentów pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zal. - student przedstawił poprawną pod względem merytorycznym i formalnym pracę licencjacką.
Nzal - student nie przedstawił pracy licencjackiej lub przedstawił pracę niepoprawną pod względem merytorycznym lub formalnym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Machowicz (red.), „Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
K. Machowicz, R. Tabaszewski, Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Nr 113, Seria: Administracja i Zarządzanie”, (40) 2017, s. 107-119
K. Machowicz, Prawa człowieka w postaci zakazów jako podstawowe reguły kształtowania stosunku pracy, [w:] „Praktyka ochrony praw człowieka”, t. II, (red.) K. Machowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 11-33
M. Armstrong, S. Taylor, \"Zarządzanie zasobami ludzkimi\", wydanie VI zmienione, Wolters Kluwer 2016
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem