Zarządzanie zasobami ludzkimi (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Monika Wawer
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Stworzenie pracy dyplomowej poprawnej pod względem merytorycznym i formalnym.
Wymagania wstępne
zaliczone proseminarium
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA K_W02 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI K_U08 potrafi przygotować pracę dyplomową

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) K_K02 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie
Metody dydaktyczne
wykład połączony z dyskusją, referaty/prezentacje połączone z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
Rekapitulacja wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Wybór tematu pracy licencjackiej. Ustalenie struktury pracy i przygotowanie badań empirycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
zal.: student ma zatwierdzony temat pracy dyplomowej
nzal.: student nie ma zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Machowicz (red.), „Człowiek z perspektywy biznesu”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009
K. Machowicz (red.), „Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między człowiekiem a biznesem”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
K. Machowicz, R. Tabaszewski, Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Nr 113, Seria: Administracja i Zarządzanie”, (40) 2017, s. 107-119
M. Armstrong, S. Taylor, \"Zarządzanie zasobami ludzkimi\", wydanie VI zmienione, Wolters Kluwer 2016
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem