Marketing personalny (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Marek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Student posiada wiedzę na temat koncepcji marketingu personalnego
C2: Student potrafi zidentyfikować narzędzia i metody stosowane w koncepcji
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Absolwent zna i rozumie wskazane pojęcia z zakresu marketingu personalnego; wybrane aspekty zarządzania, w tym społeczne, marketingowe i etyczne
W_02 Absolwent zna i rozumie rolę człowieka jako podmiotu funkcjonującego w organizacjach, w szczególności w kreowaniu wizerunku dobrego pracodawcy
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Absolwent potrafi Identyfikować, opisywać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne lub ekonomiczne zachodzące w organizacjach przy wykorzystaniu różnych metod;
U_02 formułować i analizować wybrane problemy z zakresu marketingu personalnego oraz proponować odpowiednie rozwiązania;
U_03 wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania problemów z zakresu marketingu personalnego;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_02 Absolwent jest gotów do samooceny własnych kompetencji i ich doskonalenia
K_01 Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów z zakresu marketingu personalnego w sposób profesjonalny i etyczny
Metody dydaktyczne
Wykład; dyskusja; Prezentacja multimedialna, film dydaktyczny, case study.
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka współczesnego rynku pracy
2. Pokolenia na rynku pracy.
2. Istota koncepcji marketingu personalnego
3. Pracownik wewnętrznym klientem organizacji
4. Podmiotowość pracownika
5. Koncepcja employer branding
6. Narzędzia kształtowania wizerunku pracodawcy
7. Rekrutacja pracowników w świetle marketingu personalnego
8. Motywowanie pracowników w świetle marketingu personalnego
9. Ocena pracy w świetle marketingu personalnego
10. Planowanie ścieżki kariery
11. Budowanie zaangażowania pracowników
12. Wspieranie lojalności pracowników
13. Kultura zorientowana na pracowników
14. Zarządzanie talentami
15. Case study Irena Eris
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna:
(W) student nie zna podstawowych pojęć z zakresu marketingu personalnego
(U) student nie potrafi rozwiązywać problemów z dziedziny marketingu personalnego przy użyciu zdobytej wiedzy teoretycznej;
(K) Student nie podejmuje działań zmierzających do uzupełnienia i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności
ocena dostateczna:
(W) student zna wybrane pojęcia z zakresu marketingu personalnego
(U) student nie potrafi samodzielnie rozwiązać problemów z dziedziny marketingu personalnego przy użyciu zdobytej wiedzy teoretycznej,
(K) Student sporadycznie podejmuje działania zmierzające do uzupełnienia i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności
ocena dobra:
(W) student zna większość pojęć z zakresu marketingu personalnego omawianych na zajęciach
(U) student potrafi rozwiązać większość problemów z dziedziny marketingu personalnego przy użyciu zdobytej wiedzy teoretycznej,
(K) Student podejmuje różne działania zmierzające do uzupełnienia i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności
ocena bardzo dobra:
(W) student zna wszystkie omawiane na zajęciach pojęcia z zakresu marketingu personalnego
(U) student potrafi wskazać różne rozwiązania problemów z dziedziny marketingu personalnego przy użyciu zdobytej wiedzy teoretycznej i uargumentować wybór najlepszego z nich,
(K) Student podejmuje różne działania zmierzające do uzupełnienia i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w trakcie zajęć wykazuje się aktywną postawą
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kozłowski M., Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer 2016.
Rosenbluth H. F., McFerrin P. D., Po drugie klient. Zadowoleni pracownicy gwarancją sukcesu firmy, Wolters Kluwer 2013.
Marek A., Zarządzanie talentami w świetle teorii przywództwa służebnego, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” (ISSN: 1896-9380), t. 13/2018, s. 25-35.
Literatura uzupełniająca
Chodorek M., Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania, Wydawnictwo Naukowe UMK 2016.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę