Rachunkowość finansowa (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Mizak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - utrwalenie i pogłębienie wiedzy studentów na temat zasad ewidencji w księgach rachunkowych różnego typu zdarzeń gospodarczych ora ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i ocenę jego sytuacji ekonomiczno–finansowej
C2 - nabycie przez studentów umiejętności poprawnego ujęcia w ewidencji księgowej operacji gospodarczych oraz sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych
C3 - kształtowanie u studentów postawy samodzielności, systematyczności, uczciwości, ciągłego doskonalenia oraz odpowiedzialności zgodnie z zasadami etyki zawodu księgowego
Wymagania wstępne
W1 - wiedza i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości
W2 - znajomość podstaw finansów, ekonomiki przedsiębiorstw i prawa gospodarczego
W3 - umiejętność korzystania z platformy Moodle KUL oraz podstawowych funkcji Excela
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03_12 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
K_W05_12 ma podstawową wiedzę na temat systemu prawa oraz norm i przepisów prawa stanowionego - w zakresie kontekstualizowanym praktyką życia gospodarczego - i rozumie przepisy determinujące prowadzenie działalności gospodarczej oraz obrót handlowy
K_W10_12 ma podstawową wiedzę w zakresie krajowego systemu rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego kontekstu systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
K_U05_12 potrafi księgować oraz tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K05_12 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, uwzględniając priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań, zgodnie z hierarchizacją opartą o przyjęty system wartości
Metody dydaktyczne
1. metoda dialogowa między prowadzącym i studentami
2. rozwiązywanie zadań
3. dyskusja dydaktyczna
Treści programowe przedmiotu
1. Prezentacja zakresu tematycznego przedmiotu, zasad jego zaliczenia oraz powtórzenie najistotniejszych zagadnień z podstaw rachunkowości
2. Środki trwałe - wycena, ewidencja, amortyzacja
3. Wartości niematerialne i prawne - wycena, ewidencja, amortyzacja
4. Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe - ewidencja księgowa
5. Rozrachunki z kontrahentami, publicznoprawne
6. Rozrachunki z pracownikami, pozostałe
7. Kolokwium 1
8. Materiały - klasyfikacja, ewidencja zakupu i zużycia
9. Towary - wycena, ewidencja zakupu i sprzedaży
10. Ewidencja kosztów podstawowej działalności - według rodzaju i miejsc powstawania
11. Wycena i ewidencja produktów
12. Ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania
13. Warianty ustalania wyniku finansowego
14. Kolokwium 2
15. Podział wyniku, kapitały własne i fundusze specjalne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
Przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę:
- dwa kolokwia pisemne: 2 x 0-30 pkt = 0-60 pkt
- testy wiedzy na platformie Moodle: 3 x 0-5 pkt = 0-15 pkt
- przygotowanie do zajęć, poprawione zadania, prace domowe: 0-10 pkt
- praca na zajęciach, aktywność: 0-10 pkt
- frekwencja (max. 2 nieobecności nieusprawiedliwione; IOS - 3): 0-5 pkt
Skala ocen:
90-100 pkt – bdb (5,0)
80-89 pkt – db+ (4,5);
70-79 pkt – db (4,0);
60-69 pkt – dst+ (3,5);
50-59 pkt - dst (3,0);
0-49 pkt - ndst (2,0);
W przypadku zdobycia przez studenta w trakcie semestru mniej niż 50 pkt istnieje możliwość zaliczenia laboratorium w formie pisemnej na ocenę dost (3,0) z całego zakresu przedmiotu w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
- w kategorii wiedzy: kolokwium pisemne, test (Moodle KUL), zadania do rozwiązania
- w kategorii umiejętności: zadania do rozwiązania, kolokwium pisemne, obserwacja aktywności i pracy studenta na zajęciach
- w kategorii kompetencji społecznych: obserwacja aktywności i pracy studenta na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2019 r. poz. 351 (t. j. z późn. zm.)
2. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.
3. J. Chałupczak, Rachunkowość finansowa: zbiór zadań z rozwiązaniami 2, ODDK, Gdańsk 2016.
4. P. Szczypa (red.), Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:
1. B. Gierba, W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, Rachunkowość finansowa: zbiór zadań, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2018.
2. J. Sawicka, A. Stronczek, E. Marcinkowska, A. Surowiec, Rachunkowość finansowa: podstawy i ewidencje szczegółowe, CeDeWu, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę