Przedsiębiorczość (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jarosław Kuśpit
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1) zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakresie przedsiębiorczości (np. człowiek przedsiębiorczy, organizacja, praca, postawa przedsiębiorcza, praca zespołowa, stres zawodowy, rynek pracy, etyka biznesu);
2) doskonalenie narzędzi/sprawności przedsiębiorczych;
3) kształtowanie postaw i nawyków związanych z przedsiębiorczością.
Wymagania wstępne
Znajomość języka polskiego (a dla grup w jęz. ang.) na poziomie komunikatywnym (A2). Rozumienie podstawowych pojęć związanych z pracą. Umiejętność zdefiniowania swoich potrzeb związanych z rynkiem pracy. Gotowość do uczenia się.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Prezentuje wybrane koncepcje i pojęcia przedsiębiorczości, rynku pracy, kariery i jej planowania, pracy zespołowej, analizy zasobów karierowych, zarządzania czasem i projektem.
K_W02 Prezentuje zasady planowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem tworzenia projektu biznesowego i określania kosztowności i zyskowności przedsięwzięć.
K_W03 Prezentuje zasady formalno-prawnego funkcjonowania na rynku pracy z uwzględnieniem typów działalności i zatrudnienia, zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, zobowiązań w zakresie księgowości
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Tworzy zarys własnej koncepcji ścieżki kariery z wykorzystaniem wiedzy o zasobach własnych, realiach rynku pracy oraz na podstawie własnego pomysłu na funkcjonowanie zawodowe.
K_U02 Dokonuje samooceny w zakresie zasobów i talentów oraz dostosowuje do niej działania w zakresie przedsiębiorczości
K_U03 Wykorzystuje mechanizmy i narzędzia komunikacji interpersonalnej w działaniach przedsiębiorczych
K_U04 Stosuje metody organizacji własnego i zespołowego środowiska pracy z uwzględnieniem wpływów otoczenia zewnętrznego natury gospodarczej, administracyjnej, prawnej, demograficznej, społeczno-kulturowej i technologicznej w tworzeniu własnych i zespołowych działań przedsiębiorczych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Wykazuje zaangażowanie w realizację zadań przedsiębiorczych, w tym grupowych i zespołowych.
K_K02 Nawiązuje kontakty indywidualne i instytucjonalne niezbędne do stworzenia sieci wsparcia działań przedsiębiorczych.
K_K03 Doskonali i uzupełnia wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia (w tym ICT) w zakresie działań przedsiębiorczych, karierowych i ogólnorozwojowych (Lifelong oraz Lifewide Learning).
Metody dydaktyczne
Praktyczne:: studium przypadku, prezentacja multimedialna, praca w grupach, gry dydaktyczne, symulacja, udział w panelach dyskusyjnych z przedstawicielami środowiska zewnętrznego uczelni (pracodawców, ludzi biznesu, pracowników administracji państwowej)
Opisowe: dyskusja, burza mózgów
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawowe pojęcia w dziedzinie przedsiębiorczości (wiedza, umiejętności,
kompetencje)
2. Kompetencje twarde i miękkie
3. Test talentów: znaczenie talentów z perspektywy zawodowej
4. Komunikacja interpersonalna i publiczna: strategie i metody (Elevator pitch)
5. Praca zespołowa: dynamika grupy, komunikacja zwrotna, synergie i bariery
6. Psychofizjologia stresu: czynniki stresogenne i strategie radzenia sobie ze stresem
7. Zarządzanie czasem i strategie równowagi pomiędzy sferą pracy i życia osobistego
(work-life balance)
8. Rynek pracy – specyfika i wymagania. Transakcyjny wymiar pracy
9. Narzędzia zwiększania atrakcyjności rynkowej (CV, rozmowa kwalifikacyjna)
10. Formy działalności gospodarczej
11. Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych
12. Poszukiwanie pracy: źródła wiedzy i bariery, mikroprojekt: poszukiwanie ofert pracy
13. Projekt biznesowy cz 1. Wizja, misja i strategia organizacji (design thinking,
Marshmallow challenge)
14. Projekt biznesowy cz. 2. Analiza rynku: uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne, prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-kulturowe i technologiczne funkcjonowania rynkowego.
15. Projekt biznesowy cz. 3. Dopasowanie produktu/usługi do wymogów i potrzeb
rynku, definicja produktu i jego pozycjonowanie na rynku, podstawy strategii kosztowej.
16. Projekt biznesowy cz. 4. Planowanie własnej działalności gospodarczej: zakładanie
działalności i podstawy zarządzania.
17. Zaliczenie projektu końcowego (prezentacje projektów biznesowych)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów w 3 zakresach:
1. Aktywne uczestnictwo: 0-100 pkt,
zaliczenie od 50 pkt.
2. Wykonanie zadań zleconych w trakcie realizacji programu: 0-100 pkt,
Zaliczenie od 50 pkt.
3. Realizacja projektu zaliczeniowego: 0-100
pkt. Zaliczenie od 70 pkt.
Łączna minimalna liczba pkt. wymagana do zaliczenia przedmiotu: 170
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ankersen R. (2014). Kopalnie talentów. Sine Qua Non
Armstrong G., Kotler P. (2018). Marketing. Wprowadzenie. Gab
Cardona P., Rey C. (2009). Zarządzanie poprzez misje. Oficyna
Cieślik J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes.
[wersja online]. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne http://nowybiznes.edu.pl
Clayton M. (2012). Zarządzanie stresem czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.
Wydawnictwo Samo Sedno
Davis M., McKay M., Fanning P. (2017). Sztuka skutecznego porozumiewania się.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gierszewska G., Romanowska M. (2017). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE
Harrington-Mackin D. (2011). Budowanie zespołu: zestaw narzędzi. Rebis
Heszen I. (2016). Psychologia stresu. PWN
Ingle B.R. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia
projektowego w codziennej pracy. HELION
Kotlorz D. (red.) (2011). Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2018). Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN
Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego
Maddux R.B. (2006). Budowanie zespołu. Onepress
Maj-Osytek M. (2014). Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała.
Samo sedno.
Niermeyer R. (2009). Umiejętności osobiste. Kadry, płace i BHP. BECK
Pogorzelski J. (2009). Pozycjonowanie produktu. PWE
Pujer K. (red) (2016). Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia. Exante
Raport: Młodzi na rynku pracy. Jak jej szukają? Gdzie ją znajdują?, [online],
Absolvent.pl, Warszawa,
https://swresearch.pl/pdf/raport_mlodzi_o_rynku_oracy_SWR.pdf
Rzepka B. (2016). Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu.
Wydawnictwo One Press
Szczepanik R. (2001). Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń team building i wypraw
incentive. Onepress
Tracy B. (2011). Zarządzanie czasem. HELION
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (2017). 7 dni poszukiwania pracy. Poradnik, [online]
https://www.kul.pl/files/971/7_dni_poszukiwania_pracy.pdf
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (2016). Rodzaje umów przy podejmowaniu
zatrudnienia. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/ABC%20um%C3%B3w%
20o%20prac%C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000
Uzupełniająca:
Dweck, C. (2017). Nowa psychologia sukcesu. Wydawnictwo: Muza.

Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2009). Przedsiębiorczość: jak założyć i prowadzić
własną firmę. Wydawnictwo: SGH.
Klein, G. (2010). Sztuka podejmowania decyzji. Dlaczego mądrzy ludzie dokonują złych
wyborów. Wydawnictwo: Onepress.
Leary M. (2017). Wywieranie wrażenia. Strategie autoprezentacji. Wydawnictwo: GWP.
Lisowska R., Ropęga J. (2016). Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej
firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Lubrańska A. (2017). Psychologia pracy - Podstawowe pojęcia i zagadnienia.
Wydawnictwo: Difin.
Rudkin Ingle, B. (2015). Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga
myślenia projektowego w codziennej pracy. Wydawnictwo: Helion.
Smółka, P. (2016). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia
umiejętności interpersonalnych. Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Skrzypek, J. (2014). Biznesplan w 10 krokach. Wydawnictwo Poltext.
Strycharczyk D., Clough P. (2017). Odporność psychiczna - Strategie i narzędzia
rozwoju. Wydawnictwo GWP.
Tokarski, A., Tokarski M., Wójcik J. (2017). Jak solidnie przygotować profesjonalny
biznesplan. Wydawnictwo: CeDeWu.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę