Propedeutyka prawa (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Grzegorz Tylec prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Wyposażenie studentów w podstawowe informacje z zakresu teorii państwa i prawa, podstaw normatywnych funkcjonowania ustroju demokratycznego państwa prawa, przyswojenie podstawowych zasad prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego i cywilnego.
C2. Nabycie kompetencji dokonywania wykładni przepisów prawa samodzielnej i jego interpretacji. Oceny konsekwencji podejmowanych działań w sferze prawnej.
Wymagania wstępne
`Brak wymagań wstępnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA Znać treść Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Znać podstawowe pojęcia z zakresu prawoznawstwa. Znać sposób organizacji i działania konstytucyjnych organów władzy państwowej oraz sądów i trybunałów. Znać podstawowe konstrukcje prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego. K_W06, K_W07

UMIEJĘTNOŚCI Dokonywać interpretacji oraz wykładni przepisów prawa. Dokonywać oceny prawnej prostych stanów faktycznych oraz ich konsekwencji prawnych. Wyszukiwać normy prawne regulujące określone stosunki społeczne. Definiować problemy prawne wymagające specjalistycznej konsultacji. K_U04, K_U06, K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) Zauważać potrzebę wyważenia i ochrony interesu prawnego rożnych osób uczestniczących w obrocie prawnym. •Właściwie oceniać zakres swych praw i obowiązków prawnych i postępować zgodnie z prawem. Przejawiać postawę obywatelską i troszczyć się o praworządność i dobro wspólne.K_K04, K_K05, K_K07
Metody dydaktyczne
metoda problemowa, studium przypadku, dyskusja dydaktyczna
Treści programowe przedmiotu
Ogólne informacje z zakresu prawoznawstwa
Prawo konstytucyjne
Zasady naczelne Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela
Źródła prawa
Organy konstytucyjne i organy kontroli państwowej i ochrony prawa
Władza sądownicza
Ustrój samorządu terytorialnego

Prawo karne
Funkcje prawa karnego
Zasady prawa karnego
Definicja przestępstwa
Klasyfikacja przestępstw
Formy czynu
Strona podmiotowa przestępstwa
Formy popełnienia przestępstwa
Wyłączenie odpowiedzialności karnej
System kar
Środki zabezpieczające
Przedawnienie, zatarcie skazania

Prawo cywilne

Część ogólna prawa cywilnego

Pojęcie i przedmiot prawa cywilnego
Przedmiot stosunku cywilnoprawnego
Podmioty prawa cywilnego
Czynności prawne
Forma czynności prawnych
Wady oświadczenia woli
Przedstawicielstwo
Przedawnienie

Prawo rzeczowe
Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym
Pojęcie, nabycie i utrata własności
Prawa rzeczowe ograniczone
Posiadanie
Księgi wieczyste
Prawo spadkowe

Pojęcie spadku
Ogólna charakterystyka dziedziczenia
Dziedziczenie ustawowe i testamentowe
Zachowek
Dział spadku

Prawo rodzinne
Stosunki majątkowe małżonków
Obowiązek alimentacyjny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena końcowa stanowić będzie średnią ocen uzyskanych z kolokwiów. Kryteria oceny prac pisemnych. Ocena niedostateczna. Student nie zna treść Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa, sposobów organizacji i działania konstytucyjnych organów władzy państwowej oraz sądów i trybunałów, podstawowe konstrukcje prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego. Student nie nabył umiejętności dokonywania interpretacji oraz wykładni przepisów prawa oraz oceny prawnej prostych stanów faktycznych i ich konsekwencji prawnych. W - na ocenę 2 -Student nie zna podstawowych regulacji prawnych omawianych na zajęciach
W - na ocenę 3 - Student potrafi wybiórczo wskazać i scharakteryzować treść omawianych na zajęciach regulacji prawnych.
W - na ocenę 4 - Student zna treść regulacji prawnych, poglądy doktryny prawa i judykatury dotyczące omawianych zagadnień prawnych.
W - na ocenę 5 - Student posiada wiedzę wykraczającą poza zakres omawianej na zajęciach problematyki, umie formułować własne wnioski i postulaty, dokonuje oceny obowiązujących regulacji prawnych i potrafi tę ocenę uzasadnić.
U - na ocenę 2 - Student nie rozumie oceny prawnej stanów faktycznych.
U- na ocenę 3 - Student rozumie sposób oceny prawnej stanów faktycznych.
U - na ocenę 4 - Student potrafi samodzielnie dokonywać oceny prawnej stanów faktycznych.
U - na ocenę 5 - Student potrafi wskazać różne sposoby oceny tego samego stanu faktycznego.
K- na ocenę 2 - Student nie angażuje się w proces nauki.
K- na ocenę 3 - Student ma obojętny stosunek do zajęć.
K- na ocenę 4 - Student ma świadomość potrzeby podnoszenia swych kwalifikacji.
K- na ocenę 5 - Student w praktyce wykorzystuje nabyte umiejętności.

Ocena dostateczna. Student w sposób wybiórczy i skrótowy jest wstanie scharakteryzować podstawowe unormowania zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, podstawowe pojęcia z zakresu prawoznawstwa, sposób organizacji i działania konstytucyjnych organów władzy państwowej oraz sądów i trybunałów a także w sposób wybiórczy jest wstanie opisać podstawowe konstrukcje prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego. Student umie dokonywać interpretacji przepisów prawa. Dokonywać oceny prawnej jedynie niektórych nieskomplikowanych stanów faktycznych.
Ocena dobra. Student w sposób kompleksowy jest wstanie opisać treści zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, podstawowe pojęcia z zakresu prawoznawstwa, organizacji i działania konstytucyjnych organów władzy państwowej oraz sądów i trybunałów. Wymienia i charakteryzuje podstawowe konstrukcje prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego. Student sprawnie dokonuje interpretacji oraz wykładni przepisów prawa oraz umie wskazać normy prawne mające zastosowanie w określonych stosunkach społecznych.
Ocena bardzo dobra. Student zna treści programowe oraz dokonuje ich własnej interpretacji oraz oceny. Student sprawne dokonuje wykładni przepisów, ocenia konsekwencje prawne określonych zachowań oraz poprawnie umie wyszukać normy prawne mające zastosowanie w określonych stanach faktycznych
Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia: Ocena końcowa jest średnią ocen z przeprowadzonych w trakcie semestru ustnych kolokwiów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne wyd. VIII, CH. Beck, 2017
Filipiak T.A., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2012
Gardocki L., Prawo karne, wyd. XX, CH Beck 2017
Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. XII, CH Beck 2017
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę