Seminarium dyplomowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zdobycie wiedzy na temat zarządzania kryzysowego
C2 - Zapoznanie ze specyfiką kryzysu społecznego i politycznego i jego wpływem na bezpieczeństwo narodowe
C3 - Zapoznanie ze specyfiką myślenia naukowego oraz bezpieczeństwa narodowego jako dziedziny nauki, a także z regułami warsztatu badawczego specjalisty z dziedziny bezpieczeństwa narodowego
C4 - poznanie metodyki tworzenia dysertacji licencjackiej
C5 - ukształtowanie umiejętności korzystania z metod i technik badawczych
C6 - nauczenie korzystania z bibliografii, archiwów i bibliotek
C7 - nauczenie umiejętności konstruowania przypisów i innych elementów pracy naukowej.
.
Wymagania wstępne
ogólna wiedza w zakresie nauk o bezpieczeństwie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01- Zdobycie wiedzy na temat zarządzania kryzysowego
K_W02 - Zapoznanie ze specyfiką kryzysu społecznego i politycznego i jego wpływem na bezpieczeństwo narodowe
K_W03 - Zapoznanie ze specyfiką myślenia naukowego oraz bezpieczeństwa narodowego jako dziedziny nauki, a także z regułami warsztatu badawczego specjalisty z dziedziny bezpieczeństwa narodowego
K_W04 - poznanie metodyki tworzenia dysertacji licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 - nabycie umiejętności korzystania z metod i technik badawczych
K_U02 - nauczenie korzystania z bibliografii, archiwów i bibliotek
K_U03 - zdobycie umiejętności konstruowania przypisów i innych elementów pracy licencjackiej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY
K_K01 - kształtowanie postawy krytycznej wobec rzeczywistości
K_K02 - kształtowanie gotowości do pracy w zespole
K_K03 - kształtowanie postawy odpowiedzialności za dobro wspólne
Metody dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, dyskusja, krytyczna analiza tekstu naukowego
Treści programowe przedmiotu
1. Specyfika pracy licencjackiej jako rozprawy naukowej. Myślenie potoczne i naukowe.
2. Bezpieczeństwo narodowe jako dziedzina nauki. Warsztat pracy specjalisty z dziedziny bezpieczeństwa narodowego.
3. Najważniejsze zagadnienia i dziedziny bezpieczeństwa narodowego.
4. Najważniejsze teorie bezpieczeństwa narodowego..
5. Wybór tematu pracy licencjackiej z bezpieczeństwa narodowego.
6. Metodyka pracy licencjackiej – etapy tworzenia dysertacji.
7. Metodyka pracy licencjackiej – cele rozprawy i pytania badawcze.
8. Metodyka pracy licencjackiej – konstrukcja pracy licencjackiej.
pracy licencjackiej – tworzenie przypisów.
9. Metodyka pracy licencjackiej – praca ze źródłami część 1 (archiwalnymi, muzealnymi, bibliotecznymi).
10. Metodyka pracy licencjackiej – praca ze źródłami część 2 (wizyta w Bibliotece Głównej KUL).
11. Metodyka pracy licencjackiej – konstruowanie bibliografii.
12. Literatura przedmiotu i sposoby jej pozyskiwania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
prezentacja multimedialna - 20%, wykonanie pracy licencjackiej - 80%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. E. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.
2. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.
3. H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.
4. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1998.
5. J. Sztumski, Wstęp do metod i techniki badań społecznych, Warszawa 1984.
6. Bezpieczeństwo Polski. Historia i współczesność, red. L. Antonowicz, T. Guz, M. R. Pałubska, Lublin 2010.
7. M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku,, Warszawa 2011.
8. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008.
9. E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, Warszawa 2007.
10. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku – Wyzwania i dylematy, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem