Podatki w działalności gospodarczej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Anna Krawczyk-Sawicka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z ogółem zagadnień dotyczących prawa podatkowego w Polsce
C2 - Zapoznanie studentów z praktycznymi sposobami ustalania dochodu, podstawy do opodatkowania oraz zobowiązań podatkowych
Wymagania wstępne
W1 – podstawy wiedzy z finansów, systemu podatkowego w Polsce oraz przedsiębiorczości
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz form jej opodatkowania (K_W03)

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, w tym pojęciami z zakresu prowadzenia i opodatkowania działalności gospodarczej (K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K02)
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących i prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia oparte o aktywizację studentów, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.
Treści programowe przedmiotu
1. Polski system podatkowy – wprowadzenie.
2. Aktualna konstrukcja zasad naliczania i poboru podatków w Polsce.
3. Optymalizacja podatkowa. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Umowy o podwójnym opodatkowaniu.
4. Ulgi i zwolnienia podatkowe a wysokość opodatkowania.
5/6. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).
7. Ustalanie i opodatkowanie dochodów osób prawnych.
8./9. Podatek od towarów i usług - VAT – funkcjonowanie w praktyce.
10. Podatek akcyzowy – zakres podmiotowy i przedmiotowy, zwolnienia, stawki.
11. Wybrane podatki samorządowe w działalności przedsiębiorstw (od nieruchomości, od czynności cywilno – prawnych, leśny, rolny).
12. Przedsiębiorca jako płatnik podatku od osób fizycznych. Składki płacone przez przedsiębiorcę.
13. Podatki i składki płacone przez przedsiębiorcę za pracownika. Koszty wynagrodzenia.
14. Kolokwium
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu na podstawie (ocena sumująca):
a) pracy pisemnej (kolokwium),
b) pracy do samodzielnego wykonania (prezentacja multimedialna)
d) aktywności na zajęciach.

ocena niedostateczna:
(W) – student nie zna podstawowych zasad rozwoju działalności gospodarczej w tym form jej opodatkowania
(U) - student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi
(K) – student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności

ocena dostateczna:
(W) – student posiada wybiórczą wiedzę z zakresu rozwoju działalności gospodarczej oraz form jej opodatkowania
(U) - student wybiórczo posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi
(K) – student potrafi częściowo uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności

ocena dobra :
(W) – student zna podstawowe zasady rozwoju działalności gospodarczej oraz jej podstawowych form opodatkowania
(U) - student prawidłowo posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi
(K) – student w podstawowym zakresie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

ocena bardzo dobra:
(W) – student biegle posługuje się wiedzą z zakresu rozwoju działalności gospodarczej oraz form jej opodatkowania
(U) - student biegle posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi
(K) – student doskonale potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.B. Kucia – Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce: opodatkowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo KUL, 2018.
2.H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, LEX a Wolters Kluwer 2017.
3.P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak – Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin 2015.
4.P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak – Matusewicz, Vat w działalności gospodarczej, Difin 2015.

Literatura uzupełniająca:
1.T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2016.
2.A. Mariański (red), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer 2016.
3.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926).
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę