Warsztaty badania wizerunku (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Robert Szwed
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zdobycie wiedzy z zakresu metod analizy wizerunku w mediach
C2 - nabycie umiejętności badania wizerunku
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu metod badań medioznawczych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W12 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań medioznawczych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
Metody pracy warsztatowej
Dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Definicja wizerunku, wskazanie różnych ujęć teoretycznych
2. Wizerunek kształtowany w mediach - model tworzenia i oddziaływania wizerunku
3. Analiza zawartości mediów - wprowadzenie teoretyczne
4. Analiza zawartości w praktyce
4.1. Projektowanie badania /pytania badawcze, hipotezy, dobór próby/
4.2. Gromadzenie materiału badawczego i jego rejestracja
4.3. Procedura badawcza
4.3. Tworzenie klucza kategoryzacyjnego
4.4. Kodowanie danych, tworzenie bazy danych
5. Przygotowanie raportu z badań własnych
6. Prezentacja raportu z badań własnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student, aby uzyskać oceną minimum dostateczną musi złożyć pracę zaliczeniową, która podlega ocenie.

Ocena niedostateczna:
Wiedza: Student nie ma elementarnej wiedzy w zakresie omawianych treści /podstawą oceny tego aspektu jest praca zaliczeniowa/ lub nie złożył we wskazanym terminie pracy zaliczeniowej.
Umiejętności: Student nie potrafi wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; nie posiada elementarnych umiejętności badawczych pozwalających na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych.
Postawa: Student jest nie świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, student nie przygotowuje się do swojej pracy.

Ocena dostateczna:
Wiedza: Student ma elementarną wiedzę w zakresie omawianych treści /podstawą oceny tego aspektu jest praca zaliczeniowa/
Umiejętności: Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych.
Postawa: Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych,odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej.

Ocena dobra:
Wiedza: Student ma dobrą wiedzę w zakresie omawianych treści /podstawą oceny tego aspektu jest praca zaliczeniowa/
Umiejętności: Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; posiada wystarczające umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych.
Postawa: Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych,odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej.

Ocena bardzo dobra:
Wiedza: Student ma bardzo dobrą wiedzę w zakresie omawianych treści /podstawą oceny tego aspektu jest praca zaliczeniowa/
Umiejętności: Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; posiada wysokie umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych.
Postawa: Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych,odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Metody badania wizerunku w mediach, pod red. T. Gackowskiego, M. Łączyńskiego, Warszawa 2009
Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, pod red. I.Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej, Wrocław 2012
Metodologie badań medioznawczych, pod red. T. Gackowskiego, Warszawa 2014
M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów, Kraków 2004
Literatura uzupełniająca:
H. Bednarek, Sztuka budowania wizerunku, Łódź 2005
Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej, pod red. Elżbiety Stojanowskiej, Warszawa 2002
M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk
1999
Perswazyjne wykorzystanie wizerunku osób znanych, pod red. A. Grzegorczyk, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę