Seminarium dyplomowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi przedmiotu zajęć
C-2 Przekazanie wiedzy nt. podstawowych pojęć w przedmiotowym obszarze
C-3 Ukierunkowanie na potrzebę samodzielnego, krytycznego analizowania przedmiotowych zjawisk
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień w przedmiotowym obszarze
Inne wybrane wymagania wstępne:
W1 - zainteresowanie problematyką;
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych;
W3 – umiejętność rzeczowej dyskusji, krytycznego analizowania rzeczywistości międzynarodowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06_12 Pozna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauk o polityce i nauk op bezpieczeństwie, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.
K_W07_12 Będzie mieć wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U07_12 Posiądzie umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.
K_U08_12 Uzyska umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim.
K_U09_12 zna metodologię nauk politycznych oraz przestrzega praw własności intelektualnej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04_12 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
K_K05_12 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
K_K06_12 jest wrażliwy na postępowanie zgodne z normami prawa i etyki
K_K07_12 dba o przestrzeganie prawa własności intelektualnej
Metody dydaktyczne
Poniższa lista metod ma charakter pomocniczy, nie wyczerpuje wszystkich możliwych rozwiązań metodycznych i nie uwzględnia specyficznych sposobów organizacji środowiska dydaktycznego: metoda projektów, praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów.
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć
Zgodna z przyjętymi tematami prac magisterskich.
Przykładowe obszary;
1. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego; 2. Bezpieczeństwo niemilitarne; 3. Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego; 4. Zagrożenia bezpieczeństwa europejskiego, (zagrożenie regionalne, zagrożenie globalne), 5. Polska i inne państwa a bezpieczeństwo europejskie i euroatlantyckie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Systematyczna obecność na zajęciach.
Systematyczna praca seminaryjna, prezentacja części pracy zgodnie z podanymi terminami.
Udział w wydarzeniach (konferencje,seminaria) związanych z tematyką zajęć.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych, przedmiotowych pojęć
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych technik i narzędzi badawczych
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane przedmiotowe terminy
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki i narzędzia badawcze
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z przedmiotowego zakresu
(U)- Student potrafi zastosować większość technik i narzędzi badawczych
(K)- Student zna sposoby pracy indywidualnej i w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane przedmiotowe terminy
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie techniki i narzędzia badawcze
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, Wrocław 1975; M. Ozorowski, Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997; P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Kraków 1999.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem