Seminarium dyplomowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jacek Wołoszyn
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Samodzielne przygotowanie pracy licencjackiej z zakresu bezpieczeństwa narodowego, społecznego i kulturowego w perspektywie ich historycznego rozwoju oraz współczesnych uwarunkowań i wyzwań
C2. Przygotowanie do samodzielnego wyboru tematu badawczego, stawiania pytań badawczych i hipotez oraz prowadzenia własnych badań multidyscyplinarnych
Wymagania wstępne
W1. Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych, politycznych i historycznych
W2. Podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań bezpieczeństwa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Wiedza interdyscyplinarna z obszaru nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie i ich multidyscyplinarnego charakteru - K_W01
W2. Rozumienie istoty i uwarunkowań bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej - K_W02
W3. Podstawowa wiedza o różnego typach struktur i instytucji społecznych oraz interakcjach między nimi - K_W05
W4. Podstawowa wiedza z zakresu komunikowania społecznego i oraz ich zaburzeń, a także o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowości - K_W06.
W5. Wiedza z zakresu przyczyn i skutków zmian ustroju państw, systemów politycznych, struktur społecznych i systemów bezpieczeństwa w skali międzynarodowej - K_W07
W6. Rozeznanie kwestii tworzenia oraz rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dziedzin nauki właściwych dla studiów bezpieczeństwa narodowego - K_W09
W7. Wiedza dotycząca norm etycznych obowiązujących w relacjach międzyludzkich - K_W10
W8. Wiedza dotycząca ochrony własności przemysłowej i intelektualnej - K_W11
UMIEJĘTNOŚCI
K1. Wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej dotyczącej bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych - K_U01
K2. Umiejętność zarządzania procesami bezpieczeństwa państwa w administracji państwowej i samorządowej, w tym także w warunkach kryzysowych, umiejętność oceny przydatności standardowych metod oraz procedur przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego - K_U02.
K3. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej związanej z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowanie oraz prognozowania sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a także budowanie strategii działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego w różnych obszarach życia państwa - K_U03
K4. Wykorzystanie posiadanej wiedzy teoretycznej w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych z bezpieczeństwem narodowym, prognozowania działań zapewniających konkretne problemy związane z bezpieczeństwem narodowym, prognozować działania zapewniające państwu bezpieczeństwo oraz przewidywać skutki tychże działań – K_U04
K5.Wykorzystanie i prawidłowa interpretacja przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa narodowego, uwzględnienie kontekstu wspólnotowego wynikającego z członkostwa Polski w Unii Europejskiej – K_U05.
K6. Umiejętność prawidłowego oceniania zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego oraz identyfikowania ich przyczyn – K_U06.
K7. Umiejętność analizowania i stosowania przepisów prawnych i procedur odnoszących się do sytuacji kryzysowych – K_UO8
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Przygotowanie do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumienie potrzeby ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych - K_K04
K2. Świadomość konieczności uwzględnienia zasad etycznych w działaniach mających na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa - K_K06
K3. Umiejętność działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy - K_K07
K4. Wiedza z zakresu bezpieczeństwa, która może zostać wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji czy sferze gospodarczej - K_K02
Metody dydaktyczne
Seminarium licencjackie, samodzielna praca studentów pod opieką promotora, ukierunkowywanie, koordynowanie samodzielnej pracy
Treści programowe przedmiotu
1. Metodologia badań własnych - metodologia badań politologicznych i badań nad bezpieczeństwem, z uwzględnieniem ich multidyscyplinarnego charakteru
2. Podstawowe zasady etyczne i prawne prowadzenia badań naukowych
3. Praca własna studentów:
- wybór tematu (problemu badawczego)
- sformułowanie pytań badawczych i postawienie hipotez
- zebranie bibliografii
- przygotowanie poszczególnych rozdziałów pracy
- korekta i redakcja pracy pod kierunkiem promotora
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia seminarium:
Do końca pierwszego semestru należy zebrać bibliografię, sformułować problem badawczy, hipotezę oraz postawić pytania badawcze, przygotować koncepcję oraz plan pracy
- do końca pierwszego semestru napisać jeden z rozdziałów (najlepiej wstępny)
- Do końca kwietnia 2017 r. należy napisać pozostałe rozdziały
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Metodologia badań bezpieczeństwa, T. I-VII, Warszawa 2010-2014
- R. Korzeniowski, Wstęp do metody badań bezpieczeństwa narodowego, Olsztyn 2013
- Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa 2011
- J. Buttolph Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010
- Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków 2006
- M. Surmaczyński, Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych, Wrocław 2010
- A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2008
- R. Sielezin, Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne, Wrocław 2010
- A. Modrzejewski, Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii. Zarys wykładu, Gdańsk-Elbląg 2011
- J.W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013
- Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Lublin 2009
- T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Warszawa 2008
- A.W. Ziętek, Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin 2913
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem