Gry kierownicze (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr inż. Monika Wawer
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poszerzenie i utrwalenie wiedzy studentów z zakresu zarządzania organizacjami
C2 - Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami i pełnienia funkcji kierowniczych
C3 - Diagnoza i kształtowanie „twardych” i „miękkich” kompetencji kierowniczych studentów poprzez uczestnictwo w grach symulacyjnych
Wymagania wstępne
W1 - Wiedza z zakresu zarządzania organizacjami
W2 - Wiedza z przedmiotu Rozwój kompetencji menedżerskich
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 Zna wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu
K_W07 Ma podstawową wiedzę o organizacji oraz o zasadach zarządzania taką jednostką
K_W09 Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych aspektów zarządzania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu zarządzania z punktu widzenia kadry kierowniczej
K_U03 Potrafi analizować rozwiązania dotyczące wybranych problemów z zarządzania i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i doskonalenia swoich kompetencji przez całe życie
Metody dydaktyczne
Gry symulacyjne, burza mózgów, praca zespołowa, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Istota gier kierowniczych i ich wykorzystanie w kształceniu kadr zarządzających (4 godz.)
2. Gra kierownicza – Analiza i interpretacja zróżnicowanych danych (4 godz.)
3. Gra kierownicza – Rywalizacyjny i kooperacyjny proces komunikowania się w organizacji (4 godz.)
4. Gra kierownicza – Motywowanie pracowników (4 godz.)
5. Gra kierownicza – Proces podejmowania decyzji (4 godz.)
6. Gra kierownicza – Zarządzanie czasem pracy (4 godz.)
7. Gra kierownicza – Budowanie efektywnego zespołu (4 godz.)
8. Podsumowanie zajęć i zaliczenie przedmiotu (2 godz.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Studenci pracują w zespołach uczestnicząc w kolejnych grach kierowniczych. Po zakończeniu każdej gry następuje odwołanie do właściwych zagadnień teoretycznych z obszaru zarządzania, omówienie uzyskanych wyników, sformułowanie wniosków odnoszących się do zagadnień z obszaru zarządzania organizacjami i kompetencji kierowniczych, istotnych dla dalszego rozwoju studentów. Rezultaty pracy każdego zespołu są oceniane i stanowią wkład w ocenę końcową z przedmiotu.

Ocena niedostateczna
(W) – Student nie zna podstaw teoretycznych zagadnień z zakresu zarządzania organizacjami i kompetencji kierowniczych
(U) – Student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej do analizy i interpretacji problemów zarządzania z punktu widzenia kadry kierowniczej
(K) – Student nie potrafi pracować w grupie, nie potrafi określić priorytetów zadań i nie uświadamia sobie konieczności ciągłego rozwoju osobistego i doskonalenia swoich kompetencji przez całe życie

Ocena dostateczna
(W) – Student posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania organizacjami i kompetencji kierowniczych
(U) – Student potrafi poprawnie wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji problemów zarządzania z punktu widzenia kadry kierowniczej
(K) – Student biernie uczestniczy w pracach grupy, potrafi ogólnie określić priorytety zadań i w niewielkim stopniu uświadamia sobie konieczność ciągłego rozwoju osobistego i doskonalenia swoich kompetencji przez całe życie

Ocena dobra
(W) – Student dobrze opanował wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania organizacjami i kompetencji kierowniczych
(U) – Student potrafi właściwie wykorzystywać szczegółową wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji problemów zarządzania z punktu widzenia kadry kierowniczej
(K) – Student aktywnie uczestniczy w pracach grupy, dobrze potrafi określić priorytety zadań i przejawia aktywną postawę ciągłego rozwoju osobistego oraz świadomość potrzeby doskonalenia swoich kompetencji przez całe życie

Ocena bardzo dobra
(W) – Student biegle opanował wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania organizacjami i kompetencji kierowniczych
(U) – Student potrafi doskonale i twórczo wykorzystywać szczegółową wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji problemów zarządzania z punktu widzenia kadry kierowniczej
(K) – Student podejmuje rolę lidera w pracach grupy, potrafi doskonale określić priorytety zadań i przejawia bardzo aktywną postawę ciągłego rozwoju osobistego oraz świadomość potrzeby doskonalenia swoich kompetencji przez całe życie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
2. Szczepańska-Woszczyna K., Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2017.
3. Tkaczyk P., Grywalizacja. Jak zastosować reguły gier w działaniach marketingowych, Wydawnictwo One Press, Warszawa 2012.
4. Tokar J., Samodoskonalenie menedżerów, Difin, Warszawa 2013.
5. Tomaszewski A., Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami, czyli jak sprawnie zarządzać współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Literatura uzupełniająca:
1. Blanchard K., Miller M., Rozwój osobisty lidera, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013.
2. Łączyński M., Gry szkoleniowe w nauczaniu dorosłych. Metoda i zastosowanie na przykładzie gry komunikacyjno-decyzyjnej MaxCom. Homo Ludens, 1(3)/2011, s. 71–79.
3. Wawer M., Edukacyjne gry symulacyjne w rozwoju kompetencji pracowników, EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, Wybrane Problemy Edukacji Technicznej i Zawodowej, Rocznik Naukowy nr 4/2013/Część 2, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę