Negocjacje międzynarodowe (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Zaręba
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z istotą negocjacji, mediacji oraz negocjacji wielostronnych.
C2 - Kolejnym jest zapoznanie studenta z procesem negocjacyjnym.
C 3 - Posiadanie przez słuchacza umiejętności dotyczących przygotowania procesu negocjacyjnego.
Wymagania wstępne
W1- zainteresowanie przedmiotem
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student charakteryzuje podstawowe zagadnienia z zakresu procesów negocjacyjnych – K_W01, K_W02
2. Student zna techniki negocjacyjne i prognozuje ich zastosowanie – K_W05
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student projektuje zachowania ludzi w trakcie procesu negocjacji – K_U04, K_U09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest otwarty na współpracę w grupie – K_K03
2. Student ma świadomość znaczenia negocjacji w sytuacji kryzysowej - K_K05
Metody dydaktyczne
dyskusja, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Negocjacje – geneza, definiowanie, uwarunkowania, zalety rokowań
2. Negocjacje a mediacje
3. Negocjacje wielostronne
4. Fazy procesu negocjacyjnego
5. Poznanie własnego stylu negocjacyjnego
6. Gra negocjacyjna - warsztaty
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie ustne, aktywność na zajęciach, obecność
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu negocjacji
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych zagadnień związanych z procesem negocjacyjnym
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu negocjacji i mediacji
(U) - Student potrafi zastosować wybrane zagadnienia związane z procesem negocjacyjnym
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu negocjacji, mediacji i negocjacji wielostronnych
(U)- Student potrafi zastosować zagadnienia związane z procesem negocjacyjnym
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu negocjacji, mediacji i negocjacji wielostronnych
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie zagadnienia związane z procesem negocjacyjnym
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Bryła J., Negocjacje międzynarodowe, \"Terra\", Poznań 1999.
Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2007.
Tabernacka, M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters KLuwer Polska, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca
Nierenberg G.I., Sztuka negocjacji, Studio Emka, Warszawa 1998.
Aronson E., Wilson T. D., Akert R.M., Psychologia społeczna serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 1999.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę