Polityka zagraniczna Polski (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi przedmiotu zajęć
C-2 Przekazanie wiedzy nt. podstawowych pojęć w przedmiotowym obszarze
C-3 Ukierunkowanie na potrzebę samodzielnego, krytycznego analizowania przedmiotowych zjawisk
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień w przedmiotowym obszarze
Inne wybrane wymagania wstępne:
W1 - zainteresowanie problematyką;
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych;
W3 – umiejętność rzeczowej dyskusji;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
K_W13 ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin komunikacji społecznej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
Poniższa lista metod ma charakter pomocniczy, nie wyczerpuje wszystkich możliwych rozwiązań metodycznych i nie uwzględnia specyficznych sposobów organizacji środowiska dydaktycznego: wykład, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie polityki zagranicznej państwa
2. Wyznaczniki polityki zagranicznej państwa
3. Cele i funkcje polityki zagranicznej
4. Organizacja służby zagranicznej w Polsce
5. Koncepcje polityki zagranicznej Polski w latach 1945-1989
6. Koncepcje polityki zagranicznej Polski po 1989
7. Integracja Polski z Unią Europejską
8. Członkostwo Polski w NATO
9. Polityka wschodnia Polski
10. Polityka Polski wobec państw Europy Zachodniej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Systematyczna obecność na zajęciach.
Udział w wydarzeniach (konferencje,seminaria) związanych z tematyką zajęć.
Egzamin w formie ustnej.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych, przedmiotowych pojęć
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych technik i narzędzi badawczych
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane przedmiotowe
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki i narzędzia badawcze
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z przedmiotowego zakresu
(U)- Student potrafi zastosować większość technik i narzędzi badawczych
(K)- Student zna sposoby pracy indywidualnej i w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane przedmiotowe terminy
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie techniki i narzędzia badawcze
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
R. Zięba, Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa, 2013.
R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa, 2012.
A. Balcer, K. Wóycicki, Polska na globalnej szachownicy, Warszawa, 2014.
R. Kuźniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa, 2002.
R. Kuźniar (red.), Polityka bezpieczeństwa Polski 1989-2000, Warszawa, 2001.
A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków, 2013.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin