Seminarium dyplomowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Andrzej Gil prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Przeprowadzenie procesu pisania pracy dyplomowej
C2: Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej
Wymagania wstępne
W1: Wypełnienie wymagań z 5. semestru
W2: Systematyczne uzupełnianie wiedzy i umiejętności potrzebnych do napisania pracy dyplomowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania relacji międzynarodowych
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych
K_W06 Absolwent posiada wiedzę nt. zmian ustroju państw, systemów politycznych
K_W09 Absolwent posiada wiedzę na temat norm etycznych, które obowiązują w relacjach międzyludzkich
K_W10 Absolwent rozumie oraz umie stosować w praktyce wiedzę dot. ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. stosunków międzynarodowych
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych.
K_U04 Absolwent wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi rozwiązywać konkretne problemy
K_U05 Absolwent potrafi wykorzystywać oraz prawidłowo interpretować przepisy prawne dotyczące relacji międzynarodowych
K_U07 Absolwent posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych
K_U09 Absolwent umie pozyskiwać, przechowywać oraz przetwarzać informacje

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
K_K06 Absolwent jest świadomy konieczności uwzględnienia zasad etycznych
Metody dydaktyczne
Dyskusja, prezentacja, burza mózgów
Treści programowe przedmiotu
Praca z tekstem, analiza tekstu, prawo i etyka w nauce
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Nieznajomość podstawowych, przedmiotowych pojęć
(U) Brak umiejętności zastosowania podstawowych technik i narzędzi badawczych
(K) Brak umiejętności zorganizowania własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) Znajomość wybranych terminów przedmiotowych
(U) Umiejętność zastosowania niektórych technik i narzędzi badawczych
(K) Rozumienie potrzeby organizacji własnego warsztatu pracy przy jednoczesnej nieumiejętności jej skutecznej realizacji

Ocena dobra
(W) Znajomość większości terminów z przedmiotowego zakresu
(U) Umiejętność zastosowania większości technik i narzędzi badawczych
(K) Znajomość sposobów pracy indywidualnej i w grupie

Ocena bardzo dobra
(W) Znajomość wszystkich wymaganych terminów przedmiotowych
(U) Umiejętność zastosowania wszystkich technik i narzędzi badawczych
(K) Zdolność do zorganizowania pracy własnej oraz zespołu

Systematyczna obecność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Ozorowski, Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997
P. Oliver, Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, Kraków 1999
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem