Seminarium dyplomowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jacek Sawicki
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- zapoznanie z problemem polityki historycznej, omówienie obecności zjawiska od starożytności do współczesności;
C2- Kształtowanie umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, umiejętności obserwowania przeszłych i współczesnych debat politycznych;
C3- Zrozumienie mechanizmów determinujących powstanie, spoistość oraz funkcjonowanie społeczeństw; pamięć jednostkowa i zbiorowa a historia
Wymagania wstępne
podstawowa wiedza z zakresu historii powszechnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1- Rozumie istotę i naturę państwa, rolę państwa w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństw, mechanizmów sprawowania władzy K_W06
2- Dostrzega zmiany w stosunkach międzynarodowych i rozumie rolę historii w tym procesie K_W07
3- Rozumie miejsce i znaczenie polityki historycznej w budowaniu nowoczesnych państwowości K_W08
UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętności dokonania oceny i analizy mechanizmów oddziaływania państwa na społeczeństwo K_U06
2. Wydobywa i omawia przykłady odwołań do przeszłości we współczesnym świecie K_U07
3. Potrafi opisać politykę historyczną jako narzędzie tworzenia polityki międzynarodowej oraz politycznego myślenia i działania (widzenie pozytywów i zagrożeń) K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę, stawiać i bronić własnych tez K_K01
2. Potrafi uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę K_K02
3. Jest przygotowany uczestniczyć w projektach społecznych K_K06
Metody dydaktyczne
metoda problemowa połączona z komparatystyką, dyskusja seminaryjna, udział w pracach katedry, praca indywidualna ze studentem;
wprawki: krótkie referety na zadane tematy związane z pisaną pracą lub na potrzeby Koła Naukowego Studentów
Treści programowe przedmiotu
zasady pisania pracy dyplomowej/magisterskiej, wybór tematu, dyskusja nad strukturą pracy, budowa bibliografii
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
zaliczenie - aktywność i postępy pracy, trzymanie się wyznaczonych terminów, wykonanie pracy semestralnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
POLITYKA HISTORYCZNA - literatura podstawowa
Seria: Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości:
tom 1. A.Szpociński, P.T.Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu, W-wa 2006.
tom 2. P.T.Kwiatkowski, Przemiany pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, W-wa 2006.
tom 3. B.Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, W-wa 2006.
tom 4. Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, pod red. A.Szpocińskiego, W-wa 2009.
tom 5. M.Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, W-wa 2009.
POLITYKA HISTORYCZNA - literatura uzupełniająca:
1. J.Le Goff, Historia i pamięć, W-wa 2007.
2. M.Kula, Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapominaniu i przewidywaniu, Poznań 2004.
3. J.Z.Sawicki, Szuflady pamięci, Lublin 2014.
4. Pamięć i polityka historyczna, pod red. S.M.Nowinowskiego i in., Łódź 2008.
5. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
6. M.Kula, Nośniki pamięci historycznej, W-wa 2002.
7. L.M.Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, W-wa 2006.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem