Stosunki gospodarcze UE-USA (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Rubaj
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest prezentacja transatlantyckich stosunków gospodarczych pomiędzy Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi.
Cele szczegółowe:
C1. Omówienie pozycji i znaczenia Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych we współczesnej gospodarce światowej
C2. Geneza i rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy UE i USA
C3. Prezentacja podstawowych czynników rozwoju i mechanizmów ekonomicznych występujących w stosunkach UE - USA
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych.
W2 - student potrafi analizować wpływ czynników na gospodarkę, potrafi interpretować zjawiska
ekonomiczne, poddaje krytyce stosowane sposoby oddziaływania na procesy gospodarcze.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych i humanistycznych
K_W03 Zna mechanizmy oraz modele współpracy we współczesnych stosunkach międzynarodowych
K_W04 Zna mechanizmy integracji gospodarczej, społecznej i politycznej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi analizować podstawowe procesy społeczne, polityczne i gospodarcze o zasięgu
międzynarodowym, regionalnym i krajowym
K_U02 Potrafi przewidywać tendencje w procesach integracji regionalnej oraz współpracy międzynarodowej
K_U04 Potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznym na rynku wewnętrznym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Rozumie potrzebę stałej mobilności na rynku pracy
Metody dydaktyczne
1. Prezentacja wiadomości w formie autorskiego wykładu
2. Prowadzenie notatek oraz zadawanie pytań podczas zajęć
3. Korzystanie z literatury źródłowej
4. Indywidualne studia literaturowe w oparciu o literaturę uzupełniającą
5. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych dotyczących gospodarki i zachodzących w niej procesów na podstawie aktualnych informacji prasowych i internetowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek i jej miary
2. Integracja międzynarodowa, jako proces gospodarczy, polityczny i społeczny
3. Instrumenty zagranicznej i międzynarodowej polityki gospodarczej
4. Omówienie pozycji i znaczenia Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych we współczesnej gospodarce światowej
5. Historyczne aspekty gospodarczych i politycznych relacji UE - USA
6. Deklaracja Transatlantycka i Nowa Agenda Transatlantycka
7. Transatlantyckie Partnerstwo Gospodarcze
8. Transatlantycka Strefa Wolnego Handlu
9. Transatlantycka Rada Gospodarcza
10. Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)
11. Spory handlowe UE - USA
12. Partnerstwo transatlantyckie - wnioski dla Polski
13. UE i USA we współpracy regionalnej i globalnej
14. Relacje UE – USA za prezydentury D.Trumpa
15. Podsumowanie wiadomości i omówienie zagadnień egzaminacyjnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu stosunków UE - USA
(U) - Student nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy z zakresu stosunków UE - USA
(K) - Student nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności
Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu stosunków UE - USA
(U) - Student potrafi analizować niektóre problemy funkcjonowania stosunków UE - USA
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu stosunków UE - USA
Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu stosunków UE - USA
(U) - Student potrafi zastosować podstawową wiedzę z zakresu stosunków UE- USA
(K) - Student zna sposoby określania priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań
Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu stosunków UE - USA
(U) - Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu stosunków UE - USA oraz potrafi przewidywać tendencje w
procesach integracji regionalnej oraz współpracy międzynarodowej
(K) - Student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu gospodarczych i politycznych stosunków UE - USA.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Czarny E., Słok - Wódkowska M., Partnerstwo Transatlantyckie, PWE, Warszawa 2016
Zysk W., Gromala P., Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2013
Raporty i sprawozdania Komisji Europejskiej
Literatura uzupełniająca
Rymarczyk J., Handel zagraniczny, PWE, Warszawa 2017
Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006
Stępień Beata, Handel zagraniczny. Studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
Stefański Ryszard, Kurs walutowy jako determinanta współczesnych obrotów handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016
Wydymus Stanisław, Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, Wydawnictow CeDeWu, Warszawa 2016
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin