Terroryzm międzynarodowy (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Artur Kukuła
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z problematyką współczesnego terroryzmu, trudnościami definicyjnymi zjawiska terroryzmu, jego typologią oraz ujęciem normatywnym.
2. Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z politycznymi, ideologicznymi oraz religijnymi uwarunkowaniami współczesnego terroryzmu.
3. W trakcie zajęć studenci poznają sposoby oraz środki zwalczania współczesnego terroryzmu.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 student ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) i ich podstawowych elementach, a zwłaszcza organizacjach i instytucjach powołanych do zapewniania bezpieczeństwa.

K_W08 student ma wiedzę o zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego, jego przyczynach oraz wynikających z tych zagrożeń procesach zmian w systemie zapewniania bezpieczeństwa, a także o przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

K_W13 student zna słownictwo, także w języku obcym, umożliwiające rozumienie i tworzenie różnych rodzajów tekstów pisanych i mówionych, formalnych i nieformalnych, zarówno ogólnych jak i z zakresu nauk o bezpieczeństwie.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (politycznych, prawnych, gospodarczych) determinujących bezpieczeństwo w różnych jego wymiarach.

K_U06 student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisu i oceny stanu bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej.

K_U09 student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku
polskim i języku obcym, w których potrafi przedstawić szczegółowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 student jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, a
przede wszystkim w zespołach realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa.

K_K06 student w pracy zawodowej i działalności publicznej prawidłowo określa zadania, a także sposoby i środki ich realizacji.

K_K07 student jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej powołanych do zapewniania bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach.
Metody dydaktyczne
Konwersatorium, pomoce dydaktyczne: laptop, rzutnik multimedialny, materiały graficzne i opracowania prowadzącego zajęcia.
Treści programowe przedmiotu
1. Przedstawienie rygorów związanych z uczestnictwem w konwersatorium oraz warunków zaliczania. Omówienie literatury, dokumentów i źródeł internetowych, wprowadzenie w problematykę zajęć.
2. Współczesny terroryzm i jego pojęcie, problemy definicyjne, akt terrorystyczny we współczesnym prawie międzynarodowym.
3. Charakterystyka współczesnego terroryzmu.
4. Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.
5. Terroryzm jako zagrożenie o charakterze asymetrycznym.
6. Sieciowy charakter organizacji terrorystycznych.
7. Problemy polityczne związane ze zwalczaniem międzynarodowych siatek i organizacji terrorystycznych. Koalicje antyterrorystyczne.
8. Podział współczesnego terroryzmu i charakterystyka największych organizacji terrorystycznych.
9. Terroryzm a media.
10. Metody walki z terroryzmem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę. Podstawą dla oceny będzie obecność (dopuszcza się dwie usprawiedliwione nieobecności w trakcie semestru), aktywność na zajęciach oraz przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej na wybrany spośród podanych przez prowadzącego zajęcia tematów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Literackie Wojciech Butkiewicz 2015.
2. P. Guła, Terroryzm międzynarodowy w tym islamski. Zarys problemu, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji 2009.
3. M. Madej, Międzynarodowy terroryzm polityczny, Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2001.
Literatura uzupełniająca:
1. K. Jałoszyński, Terroryzm fundamentalistów islamskich, Warszawa: Centrum Kształcenia Specjalistycznego \"Band lex\" 2001.
2. B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis 2009, t. I-II.
3. Terroryzm: anatomia zjawiska, red. nauk. Krzysztof Liedel, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/Collegium Civitas Press 2006.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę