Nowe kierunki stosunków transatlantyckich: Ameryka Łacińska, Afryka (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Pablo de la Fuente de Pablo
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przedstawienie studentom sytuacji geopolitycznej Ameryki Łacińskiej i Afryki.
C2. Dodatkowo, na podstawie studiów przypadku pokazać procesu podejmowania decyzji zastosowaniem analizy politologicznej.
Wymagania wstępne
W1 Podstawowa znajomość geografii fizycznej i politycznej krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki.
W2.Rekomendowany stopień znajomości języka angielskiego na poziomie B1.
W3. Podstawowa znajomość teorii polityki (dzieła autorów takich jak: Arystoteles, Machiavelli etc.).
W4. Podstawowa znajomość prawa publicznego międzynarodowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Znajomość geopolityki omawianego obszaru.
2. Znajomość głównych graczy na tym obszarze oraz ich interesów.
3. Znajomość platform integracji ponadnarodowych w Afryce i Ameryce Łacińskiej.
4. Pogłębiona znajomość geografii fizycznej i politycznej omawianego obszaru.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Wykorzystanie zasobów politologicznych w procesie podejmowania decyzji.
2. Umiejętność interpretacji aktualnych wydarzeń na arenie geopolitycznej omawianego obszaru.
3. Umiejętność różnicowania między zbieraniem danych i ich analizą.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Rozwijanie kompetencji społecznych związanych z pracą w grupie.
2. Rozwijanie w studentach kompetencji związanych z wykorzystaniem języka angielskiego w celach naukowych.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metody wykładu i konserwatorium łączonego z zadaniami wykonywanymi w grupach w formie warsztatu. Lektura oraz zapoznawanie się z materiałami audiowizualnymi w ramach przygotowań do zajęć samodzielnie przez studentów.
Treści programowe przedmiotu
?1. Wprowadzenie do przedmiotu.
2. Odkrycie Ameryki.
3. Hiszpania i Portugalia w Ameryce.
4. Procesy niepodległościowe - narodziny Ameryki Łacińskiej.
5. USA jako aktor na scenie geopolitycznej omawianego obszaru.
6. Brazylia jako wschodząca potęga Ameryki Łacińskiej.
7. Organizmy ponadnarodowe łączące kraje Ameryki Łacińskiej.
8. Zajęcia praktyczne - studium przypadku: kubański kryzys rakietowy 1962.
9. Zajęcia praktyczne - studium przypadku: Jan Paweł II i jego rola w mediacjach miedzy Argentyną i Chile.
10. Zajęcia praktyczne - studium przypadku: aktualna sytuacja w Boliwariańskiej Republice Wenezueli.
11. Kolonizacja europejska w Afryce.
12. Proces dekolonizacyjny w Afryce.
13. Funkcjonowanie Organizacji Jedności Afrykańskiej.
14. Chiny jako aktor na scenie geopolitycznej Afryki.
15. Zajęcia praktyczne - studium przypadku: Incydent w Faszodzie w r. 1898.
16. Zajęcia praktyczne - studium przypadku: Zachara Zachodnia - niedokończona dekolonizacja.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena na podstawie uczestnictwa oraz wystąpień przygotowanych w oparciu o zajęcia praktyczne i lektury.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Boahen, A. A., ed. General History of Africa. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1985.
Collins, Robert O. , ed. Problems in the History of Colonial Africa, 1860-1960. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970.
Duignan, Peter, and Gann, L. H. Colonialism in Africa 1870-1960. 5 vols. London: Cambridge University Press, 1974.
Elliott, J.H. The Old World and The New 1492-1650. Cambridge University Press, 1970.
Giesso, Martin - Historical Dictionary of Ancient South America. Scarecrow, 2008
Grow, M. S. U.S. Presidents and Latin American Interventions: Pursuing Regime Change in the Cold War. University Press of Kansas, 2008.
Halperin Donghi, T. The Contemporary History of Latin America. Duke University Press, 1993.
Lewis, David Levering. The Race to Fashoda: European Colonialism and African Resistance in the Scramble for Africa. London & New York: Weidenfeld & Nicolson, 1987.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę