Nowe kierunki stosunków transatlantyckich: Ameryka Łacińska, Afryka (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Pablo de la Fuente de Pablo
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-14wtorekGG-244A 09:10 - 10:50
2020-01-21wtorekGG-244A 09:10 - 10:50