Bezpieczeństwo Europy Wschodniej (SM) (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-24piątekGG-212B 14:10 - 15:50
2020-01-28wtorekGG-212B 14:10 - 15:50