Misyjna działalność kościoła katolickiego (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. mgr Marek Pabich
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi misyjnej działalności Kościoła katolickiego
C2 – Poznanie przez studentów podstawowych kwestii z dziedziny dialogu międzyreligijnego
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu historii i religii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur, procesów społecznych, globalnych oraz zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia zmian społecznych – K_W02
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych zachodzących między nimi relacji, przy wykorzystaniu różnych źródeł i metod oraz analizowania i eksplikowania ich z punktu widzenia zmian i problemów społecznych – K_U01
2. student potrafi przygotować prace pisemne korzystając z różnorodnych źródeł – K_U03
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność ciągłego kształcenia – K_K02
Metody dydaktyczne
Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe dla przedmiotu:
1. Pojęcie misji
2. Cele i metody misji
3. Historia działalności misyjnej Kościoła
4. Zagadnienie dialogu międzyreligijnego
5. Inkulturacja w krajach misyjnych
6. Papieskie Dzieła Misyjne
7. Działalność edukacyjna Kościoła w krajach misyjnych
8. Społeczny wymiar pracy misjonarza
9. Misjonarz jako badacz lokalnych kultur
10. Polscy misjonarze w świecie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) – Student nie zna podstawowych terminów dotyczących działalności misyjne Kościoła
(U) - Student nie potrafi interpretować oraz analizować zjawisk społecznych towarzyszących działalności misyjnej Kościoła
(K) – Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) – Student zna wybrane terminów dotyczących działalności misyjnej Kościoła
(U) - Student potrafi interpretować oraz analizować wybrane zjawiska społeczne towarzyszące działalności misyjnej Kościoła
(K) – Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W) – Student zna większość omówionych na zajęciach terminów dotyczących działalności misyjnej Kościoła
(U) - Student potrafi interpretować oraz analizować większość zjawisk społecznych towarzyszących działalności misyjnej Kościoła
(K) – Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W) – Student zna wszystkie wymagane terminy dotyczących działalności misyjnej Kościoła
(U) - Student potrafi pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych towarzyszących działalności misyjnej Kościoła
(K) – student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
M. Jagodziński, Misje: teologia-historia-rzeczywistość, Radom 2013.
Kościół misyjny. Podstawowe studium misjologii, red. S. Karotempler, tłum. R. Dziura, A. Halemba, Warszawa 1997.
Literatura uzupełniająca:
Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna, red. J. Stala, Lublin 2011.
J. Górski, Mały słownik misjologiczny, Katowice 2004.
J. Górski, Odpowiedzi na 101 pytań o misje, Kraków 2005.
K. Muller, Teologia misji. Wprowadzenie, tłum. W. Kowalak, B. Wodecki, Warszawa 1989.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę