Europa Środkowa w polityce międzynarodowej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Paulina Michowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi przedmiotu zajęć
C-2 Przekazanie wiedzy nt. podstawowych pojęć w przedmiotowym obszarze
C-3 Ukierunkowanie na potrzebę samodzielnego, krytycznego analizowania przedmiotowych zjawisk
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień w przedmiotowym obszarze
Inne wybrane wymagania wstępne:
W1 - zainteresowanie problematyką;
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych;
W3 – umiejętność rzeczowej dyskusji;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
K_W05 Absolwent posiada podstawową wiedzę o różnego rodzaju strukturach i instytucjach społecznych oraz ich wzajemnych relacjach.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowania oraz prognozowania sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a także budować strategie działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego w różnych obszarach życia państwa.
K_U04 Absolwent wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem narodowym, prognozować działania zapewniające państwu bezpieczeństwo oraz przewidywać skutki tychże działań
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, która może być wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji czy w sferze gospodarczej.
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
Metody dydaktyczne
Poniższa lista metod ma charakter pomocniczy, nie wyczerpuje wszystkich możliwych rozwiązań metodycznych i nie uwzględnia specyficznych sposobów organizacji środowiska dydaktycznego: wykład, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, dyskusja, dyskusja: panelowa.
Treści programowe przedmiotu
1-2 Podstawowe pojęcia
3-8 Praca własna studentów, indywidualna i zespołowa wokół problemów:
-geopolityka regionu,
-tożsamość historyczna i kulturowa,
-uwarunkowania polityczne i gospodarczo-społeczne,
-miejsce regionu w polityce państw i organizacji międzynarodowych (UE, NATO),
-przykłady inicjatyw regionalnych (np. Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Systematyczna obecność na zajęciach
Praca pisemna
Przygotowanie zajęć w formie studium przypadku
Zaliczenie lektur
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych, przedmiotowych pojęć
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych technik i narzędzi badawczych
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia przedmiotowe
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki i narzędzia badawcze
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z przedmiotowego zakresu
(U)- Student potrafi zastosować większość technik i narzędzi badawczych
(K)- Student zna sposoby pracy indywidualnej i w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane przedmiotowe terminy
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie techniki i narzędzia badawcze
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Antoni Podraza, Europa Środkowa jako region historyczny, Kraków 2006.
Marta Cobel-Tokarska, Europa Środkowa-dawne i nowe znaczenie, w: Anna Firkowska-Mankiewicz, Tatiana Kanasz, Elżbieta Tarkowska, (red.), Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny, Warszawa 2013.
W. Gizicki, A Security Community. Poland and Her Visegrad Allies: the Czech Republic, Hungary and Slovakia, Lublin 2013.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę