Prawo i sądownictwo wojskowe (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Wińczysław Jastrzębski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z pojęciem prawa wojskowego.
C2 - Zapoznanie studentów z podstawami wojskowego prawa karnego materialnego i procesowego.
C3 - Zapoznanie ze strukturą i uprawnieniami organów podlegających sądownictwu wojskowemu.
C4 - Wyrobienie umiejętności wyszukania, analizy i interpretacji różnych źródeł prawa oraz innych dokumentów.
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa znajomość zagadnień prawa karnego
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych
W3 - podstawowa umiejętność analizowania tekstów prawnych
W4 - umiejętność rzeczowej dyskusji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.
K_W05 Absolwent posiada podstawową wiedzę o różnego rodzaju strukturach i instytucjach społecznych oraz ich wzajemnych relacjach.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych.
K_U08 Absolwent zna, potrafi analizować oraz stosować przepisy prawne i procedury odnoszące się do sytuacji kryzysowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
Metody dydaktyczne
Konwersatorium (dyskusja na wybrane tematy), samodzielna praca studentów, analiza tekstów prawnych, przygotowanie i przedstawienie prezentacji, wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy (film, fotografie, materiały archiwalne, teksty źródłowe, Internet itp.).
Treści programowe przedmiotu
W ramach przedmiotu zrealizowane zostaną następujące treści:
1. Struktura i właściwość procesowa sądów wojskowych.
2. Zadania prokuratorów właściwych w sprawach wojskowych.
3. Uprawnienia procesowe Żandarmerii Wojskowej.
4. Odmienne zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej przez żołnierzy.
5. Przestępstwa części wojskowej Kodeksu karnego.
5.1. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej.
5.2. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej.
5.3. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi.
5.4. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym.
5.5. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby.
5.6. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu.
6. Przestępstwa przeciwko dyscyplinie wojskowej sensu largo.
7. Odmienności w procedurze karnej dotyczące żołnierzy .
8. Sytuacja prawna żołnierzy Obrony Terytorialnej.
9. Rola dowódców jednostek wojskowych w postępowaniu karnym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawowe kryteria oceny to obecność, merytoryczny udział w dyskusji, przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej w trakcie zajęć. Końcowe ustne zaliczenie.
Dopuszcza się dwukrotną nieobecność na zajęciach bez konieczności usprawiedliwienia u prowadzącego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Prawo wojskowe, red. W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska, Warszawa 2017
Prawo wojskowe, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2015
Sądy i inne organy postępowania karnego, red. Z. Kwiatkowski, Warszawa 2015
Dopuszcza się ponadto wszelką literaturę obejmującą zakres zagadnień treści programowych przedmiotu, w tym komentarze do aktów prawych.
Akty prawne: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny skarbowy, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę