Podstawy poradnictwa rodzinnego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
C-1 zapoznanie z ideą poradnictwa rodzinnego,
C-2 uświadomienie problemów człowieka w kontekście życia rodzinnego,
C-3 ukazanie roli doradcy rodzinnego w procesie niesienia pomocy
Wymagania wstępne
Brak wymagań
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 zna wybrane koncepcje człowieka: psychologiczne, kulturowe i społeczne, filozoficzne i teologiczne, stanowiące teoretyczne podstawy myślenia i działania pedagoga specjalnego
K_W05 ma podstawową wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia: zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, a także społecznym, kulturowym, filozoficznym i światopoglądowym
K_W06 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, ich uwarunkowaniach kulturowych i o rządzących nimi prawidłowościach; posiada także wiedzę o nieprawidłowościach rozwoju i funkcjonowania człowieka w poszczególnych okresach rozwojowych; zna etiologię zaburzeń rozwoju i/lub funkcjonowania w życiu społecznym


UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji wykluczających i integrujących osoby z niepełnosprawnościami lub niedostosowaniem społecznym; potrafi podejmować działania normalizacyjne, integracyjne, włączające i resocjalizacyjne w środowisku oraz analizować strategie działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagoga specjalnego
K_U13 potrafi pracować w zespołach pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i kierowaniem zespołami oraz podejmowaniem działań profesjonalnych
K_U14 potrafi dokonać analizy i ewaluacji własnych działań (indywidualnie i w zespole) i wskazać obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki specjalnej
Metody dydaktyczne
Wykład
Treści programowe przedmiotu
1. Potrzeba poradnictwa rodzinnego
2. Rola i znaczenie poradnictwa dla życia rodzinnego.
3. Rozwój poradnictwa rodzinnego.
4. Typy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.
5. Zadania poradnictwa.
6. Doradca rodzinny w wybranych koncepcjach teoretycznych i w praktyce.
7. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych koniecznych w pracy doradcy, cechy i postawy doradcy.
8. Podstawy terapii małżeństw.
9.Istota systemowej terapii rodzin.
10. Trudności młodych ludzi w podejmowaniu decyzji o związku.
11. Małżonkowie w konflikcie.
12. Rozwiązywanie trudności wychowawczych rodziców wychowujących dzieci.
13. Poradnictwo rozwodowe ze zwróceniem uwagi na konsekwencje.
14. Pomoc rodzinie w przeżywaniu straty i żałoby.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Beisert, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Poznań 2000.
G. Corey, Teoria i praktyka poradnictwa i terapii, Poznań 2005.
H.Goldenberg, I. Goldenberg, Terapia rodzin, Kraków 2006.
D. Crane Russell, Podstawy terapii małżeństw, Gdańsk 2002.
S. Murgatroyd, Poradnictwo i pomoc, Poznań 2000.
I. Namysłowska, Terapia rodzin, Warszawa 2000.
R. Praszkier, Zmieniać nie zmieniając, Warszawa 1992.
H. Stierlin, Słownik terapii rodzin, Gdańsk 1998.
H. Stierlin, Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańsk 1999.
E. Sujak, Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Katowice 1995.
Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, pod red., Barbaro de B., Kraków 1997.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę