Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z genezą i kształtowaniem się pedagogiki opiekuńczej oraz zakresem jej problematyki.
C2 zapoznanie studentów z kierunkami działalności opiekuńczej oraz podstawowymi pojęciami, zadaniami, funkcjami i standardami z zakresu pedagogiki opiekuńczej.
C3 – zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami, które kierują funkcjonowaniem różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w skład systemu opieki nad dzieckiem.
Wymagania wstępne
W1 - Zakłada się znajomość podstawowych zagadnień z pedagogiki ogólnej.
W2 - Gotowość do własnej refleksji nad teorią i praktyką pedagogiczną
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W60 Ma uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej, obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze.
K_W62 Ma uporządkowaną wiedzę na temat efektywnej i twórczej realizacji funkcji wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych z uwzględnieniem aspektu aksjologicznego.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U57 Potrafi analizować sytuacje wychowawcze w aspekcie aksjologicznym z uwzględnieniem chrześcijańskiego systemu wartości.
K_U60 Potrafi analizować własne działania pedagogiczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, wdrażać działania innowacyjne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K29 Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej.
K_K30 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji.
Metody dydaktyczne
- podające (objaśnienie),
- problemowe (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metody aktywizujące).
- eksponujące, programowe (prezentacja multimedialna).
Treści programowe przedmiotu
- źródła i określenie pedagogiki opiekuńczej;
- przedmiot i zakres oddziaływań pedagogiki opiekuńczej;
- ogólne zadania pedagogiki opiekuńczej;
- zakres i aktualny stan interpretacji pojęcia opieki;
- pojęcie opieki nad dzieckiem i jego elementy:
- kategorie opieki;
- opieka i wychowanie w rodzinie;
- rola i zadania instytucji wsparcia społecznego;
- instytucje interwencji kryzysowej;
- wybrane placówki wsparcia dziennego;
- rodzinne formy opieki zastępczej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin w formie ustanej.
Wymagania na poziomie oceny:
Bardzo dobra - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu z uwzględnieniem jej znaczenia teoretycznego i praktycznego, częste wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę i jest w stanie samodzielnie wskazać jej znaczenie teoretyczne i praktyczne oraz określić pojawiające się trudności; fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym.
Dobra – regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu, wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym.
Dostateczna - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie elementarnej wiedzy z zakresu przedmiotu i jest w stanie poprawić błędy merytoryczne z pomocą egzaminatora; brak wypowiedzi ustnych na zajęciach, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie elementarnym;.
Niedostateczna – nieobecność na zajęciach, brak lub błędne odpowiedzi na egzaminie ustnym, brak umiejętności korekty popełni mych błędów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Jundził E., Pawłowska R., Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Gdańsk 2008.
Badora S., Czeredrecka B., Rodzina i formy jej wsparcia, Kraków 2001.
Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizacyjnego, Płock 2001.
Brągiel J., Badora S., red., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005.
Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 1, 2, Olsztyn 2000.
Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki socjalnej, Olsztyn 2001.
Kępski C., (red.) Opieka i wychowanie w rodzinie, Lublin 2003.
Maciąg M., Opieka i wychowanie w przedszkolu, [w:] Środowiska opiekuńczo-wychowawcze, red. B. Wojciechowska-Charlak, Kielce 2002.
Wosik-Kawula D., Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2011.
Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000.
Literatura uzupełniająca:
Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999.
Bełżyński J. J., Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Kraków 2005.
Jamrożak M., Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze, Warszawa 1998.
Kępski C., (red.) Opieka i wychowanie, Lublin 1998.
Kępski C., (red.) Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Lublin 2005.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin