Metodyka nauczania i wychowania ucznia z zespołem ADHD (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jagoda Antoniak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przedstawienie metod rozpoznawania objawów ADHD i pedagogicznej diagnozy tego zaburzenia
C2. Przedstawienie zasad i modeli współpracy z rodzicami, lekarzami i psychologiem w czasie prowadzenia diagnozy klinicznej
C3. Krytyczna analiza metod terapii pedagogicznej stosowanych w pracy z dzieckiem z ADHD
C4. Przedstawienie zasad i form organizowania wsparcia pedagogicznego dla dzieci z ADHD i ich rodziców.
C5. Uwrażliwienie studentów na specjalne potrzeby edukacyjne tej grupy uczniów oraz potrzeby ich rodziców w kontakcie z pedagogiem
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Ma uporządkowaną wiedzę o metodyce pracy terapeutycznej z dziećmi ADHD- K_W75
Zna założenia, koncepcje, obowiązki i metody pracy nauczyciela terapeuty w odniesieniu do pracy z dzieckiem z ADHD - K_W77

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi ocenić przydatność poznanych metod działania dla rozwiązania problemów dzieci z ADHD- K_U67
Potrafi wspierać rozwój i edukację dziecka z ADHD, kierować procesem terapeutycznym - K_U 68

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej - K_K34
Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji - K_K35
Jest otwarty na innowacyjną działalność terapeutyczną - K_K37
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji PP, filmy dydaktyczne w j. polskim i angielskim
Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest co najmniej 80% obecności na zajęciach, zaliczenie 2 kolokwiów, aktywność.
Treści programowe przedmiotu
Przyczyny ADHD w świetle współczesnej wiedzy psychologicznej i medycznej. Zakres występowania ADHD. Objawy ADHD w sferze poznawczej, emocjonalnej i fizycznej. Strategie postępowania w leczeniu zespołu ADHD. Diagnoza kliniczna ADHD. Metody terapii pedagogicznej dzieci z ADHD. Praca z dzieckiem z ADHD w grupie integracyjnej - podstawowe zasady. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci z ADHD. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w jego naturalnym środowisku. Przygotowanie do trudnej dorosłości - czy z ADHD się wyrasta?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W - student nie zna pedagogicznych metod rozpoznawania ADHD i modeli pracy terapeutycznej
U- student nie potrafi zastosować poznanych metod do rozwiązywania problemów dziecka z ADHD
K- student nie podejmuje prób poznania problemów uczniów z ADHD, nie ma motywacji do podejmowania wyzwań i doskonalenia swojego warsztatu pracy w tym zakresie

Ocena dostateczna
W - student zna w ograniczonym zakresie pedagogiczne metody rozpoznawania ADHD i modele pracy terapeutycznej
U- student w ograniczonym zakresie potrafi zastosować poznane metody do rozwiązywania problemów dziecka z ADHD
K- student w ograniczonym zakresie podejmuje próby poznania problemów uczniów z ADHD, ma niską motywację do podejmowania wyzwań i doskonalenia swojego warsztatu pracy w tym zakresie
ocena dobra
W - student zna w dobrym stopniu pedagogiczne metody rozpoznawania ADHD i modele pracy terapeutycznej
U- student w potrafi zastosować poznane metody do rozwiązywania problemów dziecka z ADHD
K- student podejmuje próby poznania problemów uczniów z ADHD, ma dobrą motywację do podejmowania wyzwań i doskonalenia swojego warsztatu pracy w tym zakresie
Ocena bardzo dobra
W - student zna w bardzo dobrym stopniu pedagogiczne metody rozpoznawania ADHD i modele pracy terapeutycznej
U- student potrafi zastosować poznane metody do rozwiązywania problemów dziecka z ADHD, wykazując się przy tym podejściem innowacyjnym i twórczym
K- student podejmuje twórcze próby poznania problemów uczniów z ADHD, ma wysoką motywację do podejmowania wyzwań i doskonalenia swojego warsztatu pracy w tym zakresie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Christopher C.J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się. Gdańsk. 2004.
Hallowell E. M., Ratey J.J., W świecie ADHD. Poznań 2004.
Jagiełła J., Trudny uczeń w szkole. Kraków 2005.
Madej A. (2010). ADHD - darem czy potępieniem? Kraków: Wydawnictwo WAM.
Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: BiFolium.

Uzupełniająca:
Mumbach B. (2010). Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Neuhaus C., Dziecko nadpobudliwe. Jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązania. Warszawa 2005.
O’ Reagan Fintan J., Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Warszawa 2005.
Pawlak P., Program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Kraków 2006.
S. Bernau (2010). ADHD u dorosłych. Poradnik - jak z tym żyć. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę