Metodologia badań pedagogicznych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Justyna Otłowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Dostarczenie wiedzy na temat podstawowych paradygmatów wiedzy naukowej i podstawowych pojęć metodologicznych.
C2- Pokazanie specyfiki badań ilościowych i jakościowych.
C3- Zapoznanie studentów z zasadami organizacji i etapami badań naukowych.
C4- kształcenie umiejętności uzasadniania doboru metody, technik i narzędzi badawczych względem badanych zjawisk pedagogicznych (problemów badawczych).
Wymagania wstępne
- Znajomość podstawowych paradygmatów w pedagogice.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.
K_W110 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice i psychoprofilaktyce, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań, dokonać ich ewaluacji (indywidualnie i w zespole) i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.
Metody dydaktyczne
Praca w grupie,
Praca z tekstem,
Dyskusja,
Pogadanka,
Wykład podający.
Treści programowe przedmiotu
1. Filozoficzne i pragmatyczne pojęcia badań empirycznych.
2. Strategie ilościowe i jakościowe w badaniach pedagogicznych.
3. Organizacja i etapy badań naukowych.
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
5. Formalne i pozaformalne warunki poprawności badań pedagogicznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-Aktywność podczas ćwiczeń.
-Zaliczenie kolokwium.
-samodzielne opracowanie projektu badawczego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2003.
Literatura uzupełniająca:
Nowak S., Metodologia nauk społecznych, Warszawa 1985.
Pilkiewicz M., Techniki socjometryczne. Wprowadzenie do badań, „Psychologia Wychowawcza” 1962, nr 4, s. 421-433.
Pilkiewicz M., Graficzna analiza materiału socjometrycznego, „Psychologia Wychowawcza” 1963, nr 1, s. 32-46.
Pilkiewicz M., Analiza ilościowa socjometrycznych danych, „Psychologia Wychowawcza” 1963, nr 4, s. 142-150.
Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, Łódź 2001.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę