Podstawy psychologii klinicznej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Stanisława Steuden
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem wykładu:
1) wskazanie celu, przedmiotu ,celu, podstaw, miejsca wśród innych dyscyplin psychologicznych psychologii klinicznej
2) różnicowanie normy i patologii, specyfiki zaburzeń adaptacyjnych, związanych z stresem, kryzysem od poważnych zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego
3) przybliżenie problemów specyfiki, genezy, sposobu przejawiania się różnych form zaburzeń w poszczególnych okresach życia
C1 - przekazanie wiedzy na temat przedmiotu i zadań psychologii klinicznej i psychopatologii oraz podstawowej wiedzy na temat zaburzeń zdrowia psychicznego w świetle współczesnych systemów diagnostycznych.
C2 – nabycie podstawowych kompetencji w zakresie kontaktu z osobą zdrową i niepełnosprawną
C3 - uwrażliwienie na problemy natury etycznej podmiotowe traktowanie, poszanowanie praw i godności człowieka.
Wymagania wstępne
W1- zaliczenie przewidywanych w dotychczasowym kursie przedmiotów
W2- zainteresowanie problematyką psychologii klinicznej młodzieży, osób dorosłych i motywacja do nabycia wiedzy i kompetencji w tej dziedzinie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Posiada wiedzę na temat przedmiotu i zadań psychologii klinicznej i psychopatologii K_W1
2. Ma podstawową wiedzę na temat zaburzeń okresu dorosłego z uwzględnieniem podstawowych systemów diagnostycznych i współczesnych standardów klasyfikacyjnych (DSM i ICD) K_W13
UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność opisu i wyjaśniania różnych form zaburzeń (symptomów i syndromów)występujących u młodzieży, osób dorosłych K_U01
2. Dysponuje umiejętnością nawiązania kontaktu z dzieckiem, nastolatkiem, osobą dorosłą K_U05, K_U08
3. Stosuje się do zasad i norm etycznych w procesie diagnostycznym oraz w ramach wsparcia pomocowego K_U11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Dysponuje podstawową wiedzą na temat wybranych zaburzeń osób dorosłych, którą potrafi w sposób właściwy zastosować w praktyce K_K07
2. Ma orientacje dotyczącą różnicowania zaburzeń psychicznych i różnych form nieprzystosowania od objawów psychopatologicznych
3. Przejawia wrażliwość, empatię oraz kieruje się wysokimi standardami etycznymi w do dzieci, młodzieży, osób dorosłych K_K02, K_K06
4.Kieruje się wysokimi standardami etycznymi w badaniach osób w różnym wieku ujawniających poważne zaburzenia psychopatologiczne K_K02, K_K06
Metody dydaktyczne
Wykład z możliwością dyskusji
Prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
1. Zagadnienia wstępne: Psychologia kliniczna dorosłych - historia psychologii klinicznej, przedmiot zadania, kierunki badań, działy
2. Norma i patologia - różnicowanie zaburzeń w relacji do wieku, okoliczności, specyfiki objawów, sposobu manifestowania, trwałości, nasilenia, zakresu
3. Psychopatologia - symptomy, zespoły zaburzeń
4. Stres psychologiczny (przyczyny, koncepcje, objawy, sposoby zmagania się)
5. Stres traumatyczny i jego skutki (PTSD, PTG)
6. Wypalenie zawodowe - przyczyny, objawy, skutki.
7. Kryzysy psychologiczne -podłoże, specyfika, objawy, dynamika, interwencja kryzysowa.
8. Przemoc psychologiczna - przyczyny, objawy, sprawca - ofiara przemocy, typy przemocy w relacji do wieku, następstwa, mechanizmy zależności ofiary i sprawcy przemocy.
9. Psychologiczne aspekty samobójstw, syndrom żałoby po śmierci samobójczej
10. Zaburzenia osobowości
11. Choroby somatyczne - psychiczne (specyfika. typologia)
12. Zespoły lękowe
13. Zaburzenia nastroju
14. Zespoły kręgu schizofrenicznego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) – Student/ka nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prezentowanego materiału z psychologii klinicznej i psychopatologii człowieka dorosłego.
(U) – Student/ka nie potrafi wskazać specyfiki wybranych zaburzeń w różnych okresach życia oraz nie zna współczesnych systemów klasyfikacyjnych zaburzeń.
(K) - Student(ka) nie operuje w sposób krytyczny wiedzą z psychologii klinicznej i psychopatologii
Ocena dostateczna
(W) – Student/ka posiada elementarną wiedzę z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii okresu średniej i późnej dorosłości.
dzieci i (U) – Student/ka potrafi wskazać specyfikę niektórych zaburzeń okresu dorosłości i starości i dokonać ich klasyfikacji w świetle wybranych standardów klasyfikacyjnych.psychopatologii
(K) – Student/ka w sposób mało krytyczny posługuje się wiedzą z psychologii klinicznej i psychopatologii
Ocena dobra
(W) – Student/ka posiada dość duży zasób ogólnej wiedzy na temat zaburzeń okresu dzieciństwa, adolescencji, dorosłości ich symptomatologii i etiologii.
(U) – Student/ka potrafi określić specyfikę wielu zaburzeń, zna współczesne systemy diagnostyczne, potrafi dokonać ogólnej klasyfikacji zaburzeń według przyjętego kryterium.
(K) – Student/ka w sposób krytyczny posługuje się wiedzą z psychologii klinicznej i psychopatologii i w wielu przypadkach umie zastosować tę wiedzę.
Ocena bardzo dobra
(W)– Student/ka posiada duży zasób ogólnej wiedzy z psychologii klinicznej i psychopatologii okresu średniej i późnej dorosłości - na temat przedmiotu i zadań tej dziedziny psychologii stosowanej oraz podstawowych form zaburzeń w poszczególnych okresach życia.
(U) – Student/ka potrafi samodzielnie określić specyfikę zaburzeń w różnych okresach życia, dobrze orientuje się we współczesnych standardach klasyfikacyjnych i potrafi dobrze opisać różne formy zaburzeń.
(K) – Student/ka w sposób krytyczny operuje posiadaną wiedzą, wiedzą tą umie się posługiwać oraz stosować w konkretnym przypadku.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Cierpiałkowska L.,Sęk H. (2016). (red.). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2..Seligman M.E., Walker E.F., Rosenhan D. (2003). Psychopatologia. Poznań. Zysk i S-ka
3. Cierpiałkowska L. (2007). Psychopatologia. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe. SCHOLAR
4. Morrison J.. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin