Międzynarodowa ochrona praw człowieka (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Motyka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie studentów z koncepcją praw człowieka i ich ochroną w prawie, międzynarodowym, zarówno w ramach systemu uniwersalnego (ONZ), jak i systemów regionalnych (zwłaszcza Rady Europy i Unii Europejskiej).
C2 Rozumienie przez studentów wagi praw człowieka i ich wzajemnych relacji ze stosunkami międzynarodowymi, w szczególności związku ich respektowania i ochrony z pożądanym stanem tych stosunków.
C3 Nabycie przez studentów umiejętności w zakresie pozyskiwania informacji na temat międzynarodowych standardów praw człowieka oraz odpowiedniej ich interpretacji.
C4 Nabycie przez studentów umiejętności korzystania z dostępnych instrumentów ochrony praw człowieka (zwłaszcza skargi indywidualnej) oraz postawy szacunku dla tych praw.
Wymagania wstępne
W1 Ogólna znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego publicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Student posiada wiedzę na temat praw człowieka i ich obustronnych związków ze stosunkami międzynarodowymi;
K_W05 Student ma wiedzę na temat systemów i instrumentów ochrony praw człowieka;
K_W10 Student ma wiedzę na temat dylematów prawnych i etycznych związanych z ograniczeniami, jakie na walkę z zagrożeniami dla stosunków międzynarodowych, zwłaszcza pokoju, nakładają standardy praw człowieka;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student potrafi zastosować ogólne standardy praw człowieka do konkretnego przypadku;
K_U05 Student potrafi wykorzystywać oraz prawidłowo interpretować standardy praw człowieka;
K_U09 Student umie pozyskiwać, przechowywać oraz przetwarzać informacje z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka, w tym zwłaszcza wyroki organów sądowych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych międzynarodowym wymiarem praw człowieka i „prawnoczłowieczym” wymiarem stosunków międzynarodowych oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji w tym zakresie.
K_K06 Student jest świadomy konieczności uwzględniania w stosunkach międzynarodowych zasad etycznych i standardów praw człowieka.
Metody dydaktyczne
1. Wykład konwersatoryjny - część zajęć rozpoczynać będzie 15-30 minutowe wprowadzenie osoby je prowadzącej;
2. Dyskusja;
3. Metoda fomalno-dogmatyczna - analiza aktów normatywnych.
4. Analiza przypadku - prezentacja wybranych wyroków/decyzji organów kontrolnych w zakresie praw człowieka
5. Prezentacja multumedialna/omówienie wybranego zagadnienia przez studenta lub grupę studentów.
Treści programowe przedmiotu
1.Kształtowanie się koncepcji praw praw człowieka (konceptualizacja).
2. Pojęcie prawa w znaczeniu podmiotowym i praw człowieka; podział na prawa negatywne i prawa pozytywne; generacje praw człowieka
3. Pozytywizacja praw człowieka w dokumentach oświeceniowych, w szczególności w Karcie Praw Wirginii, Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.
4. Klasyfikacja systemów i instrumentów ochrony praw człowieka. Ochrona prawna i pozaprawna.
5. Antecedencje międzynarodowej ochrony praw człowieka i jej początki, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i dokumentów Ligi Narodów.
6. Internacjonalizacji praw człowieka i ich ochrony: ochrona praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
8. Ogólna charakterystyka regionalnych systemów ochrony praw człowieka.
9. Ochrona praw człowieka w ramach Rady Europy.
10. Prawa człowieka w ramach OBWE
11. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej
12. Rola organizacji pozarządowych w międzynarodowej ochronie praw człowieka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Obecność na zajęciach
2. Aktywność na zajęciach
3. Kolokwium pisemne z całego materiału: 5 pytań otwartych: ocena dost. - 3 dobre odpowiedzi, ocena db. - 4 dobre odpowiedzi, ocena bdb - 5 dobrych odpowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
K. Motyka, Prawa człowieka. Zarys wykładu, wybór źródeł, Lublin 2004; R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004; Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe, red. A. Florczak, B. Bolechów, Toruń 2006; B. Gronowska i in., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010; Międzynarodowa ochrona praw człowieka - współczesne problemy na świecie, red. M. Jabłoński, T. Jurczyk, P. Gutierrez, Wrocław 2015.
Literatura uzupełniająca:
K. Motyka, Rola organizacji pozarządowych w realizacji i urzeczywistnianiu praw człowieka, w: P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko (red.), Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI w. Prawo i etyka, Opole: Wyd. UO 2004, s. 117-138; Leksykon ochrony praw człowieka. 100 podstawowych pojęć, red. M. Balcerzak, S. Sykuna. Warszawa 2010; T. Meron, Prawo humanitarne a prawa człowieka, \"Państwo i Prawo” 2009, nr 4, s. 31–45; Terroryzm a prawa człowieka, red. H. Zięba-Załucka i in., Kraków-Rzeszów-Zamość 2012; Z. Kulińska-Kępa, Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Porównanie systemów ochrony, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2017; M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2017; dostępne w Internecie wyroki (i ich omówienia) wybranych organów międzynarodowej ochrony praw człowieka.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę