Współpraca gospodarcza z Europą Wschodnią (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Witold Kołbuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zaznajomienie studentów z możliwościami prowadzenia działalności biznesowej na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi.
C2 - Szczególne uwzględnienie relacji gospodarczych Polski i krajów postsowieckiej Europy Wschodniej.
Wymagania wstępne
W1 – Znajomość historii gospodarczej Polski i świata.
W2 – Zainteresowanie gospodarczymi relacjami Polski z Europą Wschodnią.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student pogłębia wiedzę w zakresie znajomości potencjału gospodarczego Europy Wschodniej - K_W09
2. Student poznaje uwarunkowania rozwoju gospodarczego Europy Wschodniej - K_W05
3. Student poznaje uwarunkowania funkcjonowania gospodarki Europy Wschodniej we współczesnej gospodarce światowej - K_W06
4. Student poznaje stan relacji gospodarczych Polski z Europą Wschodnią - K_W07
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student umie wyjaśnić przyczyny procesów gospodarczych w Europie Wschodniej - K_U01
2. Student rozumie konsekwencje działań politycznych wpływających na rozwój gospodarczy krajów Europy Wschodniej - K_U02
3. Student potrafi porównać procesy zmian gospodarczych w Europie Wschodniej i na świecie - K_U03
4. Student potrafi prognozować tendencje rozwojowe poszczególnych gałęzi gospodarki krajów Europy Wschodniej - K_U03
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student aktywnie uczestniczy w dyskusjach o problemach ekonomicznych Europy Wschodniej - K_K01
2. Student potrafi ocenić rolę gospodarki Europy Wschodniej w gospodarce światowej - K_K02
3. Student rozumie potrzebę aktywnego angażowania się w inicjatywy współpracy gospodarczej z Europą Wschodnią - K_K03
4. Student ma świadomość potrzeby stałego pogłębiania swej wiedzy o kondycji ekonomicznej Europy Wschodniej - K_K04
Metody dydaktyczne
Wykład z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Zasoby naturalne Rosji, Ukrainy i Białorusi – gleby i mireały
2. Ochrona przyrody na Wschodzie Europy
3. Potencjał rynkowy Rosji, Ukrainy i Białorusi – zasoby demograficzne
4. Przemysł krajów Europy postsowieckiej – cz. 1
5. Przemysł krajów Europy postsowieckiej – cz 2.
6. Rolnictwo na Wschodzie Europy – cz. 1
7. Rolnictwo na Wschodzie Europy – cz. 2
8. „Trzeci sektor” gospodarki w Europie Wschodniej – cz. 1
9. „Trzeci sektor” gospodarki w Europie Wschodniej – cz. 2
10. Udział Rosji, Ukrainy i Białorusi w gospodarce światowej
11. Skala powiązań gospodarczych Polski z Europą Wschodnia do 1989 r.
12. Relacje gospodarcze Polski z Europą Wschodnią 1989-2016
13. Polityka UE i Polski wobec państw Europy Wschodniej
14. Szanse i perspektywy dynamicznego rozwoju działań biznesowych na Wschodzie
15. Podsumowanie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie ustne – 70%, aktywność w dyskusji – 20%, obecność na zajęciach – 10%.
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie nabył podstawowej wiedzy w zakresie znajomości gospodarki Europy Wschodniej.
(U) - Student nie potrafi interpretować problemów gospodarczych Europy Wschodniej.
(K) - Student nie przejawia zainteresowania poruszaną problematyką, nieregularnie uczestniczy w zajęciach.
Ocena dostateczna:
(W) - Student posiada bardzo ogólną wiedzę w zakresie znajomości gospodarki Europy Wschodniej.
(U) - Student potrafi ogólnie wyjaśnić przyczyny i skutki procesów gospodarczych w Europie Wschodniej.
(K) - Student w ograniczonym stopniu rozumie powiązania współczesnej gospodarki światowej i udział w niej Europy Wschodniej. W ograniczonym stopniu akceptuje konieczność dyskutowania nad tymi zagadnieniami.
Ocena dobra:
(W) - Student przejawia dobrą znajomość uwarunkowań i potencjału gospodarczego Europy Wschodniej.
(U) - Student potrafi analizować trendy rozwojowe gospodarki Europy Wschodniej.
(K) - Student ma postawę otwartości na współpracę gospodarczą z Europą Wschodnią
Ocena bardzo dobra:
(W) - Student posiada poszerzoną wiedzę na temat kondycji współczesnej gospodarki Europy Wschodniej.
(U) - Student umie trafnie ocenić sytuację gospodarczą Europy Wschodniej w danym momencie i przewidywać dalszy jej rozwój
(K) - Student ma przekonanie o ważności kooperacji gospodarczej z Europą Wschodnią. Skłonny jest podejmować inicjatywy zmierzające do inicjowania lub intensyfikacji takiej współpracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
Dominik A., Kaczmarska A., Ruszkowski J., Rosja i jej byłe imperium: środowisko, surowce, gospodarka, transformacje, Katowice 1997.
Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, red. L. Suchanek, Kraków 2004.
Uzupełniająca:
Rosja i Ukraina [w:] Przeglądowy atlas świata. Europa, cz. 2, red. R. Mydel i J. Groch, Kraków 2000.
Ukraina. Przewodnik dla przedsiębiorców, Warszawa 2003.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę